Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hội nhập kinh tế thế giới là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan đối
với nền kinh tế của một quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.
Ngày 07/11/2006, Việt Nam ch ính thư ùc đư ợc kết nạp vào tổ chư ùc thư ơng mại thế
giới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán. Đây là sư ï kiện có ảnh hư ởng mạnh mẽ
và sâu sắc tới toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của nư ớc ta.
Gia nhập WTO, chúng ta phải cố gắng tăng cư ờng hợp tác, chấp nhận mở
cư ûa thị trư ờng. Đặc biệt, tài chính ngân hàng là một trong như õng lĩnh vư ïc có ý
nghĩa hết sư ùc quan trọng đến mọi mặt của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển
nhanh và bền vư õng thì hệ thống tài chính của quốc gia nói chung và hệ thống
ngân hàng thư ơng mại cổ phần nói riêng phải đủ mạnh để có thể đư ùng trư ớc
như õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội mới khi các nhà cung cấp dịch vụ nư ớc
ngoài tiếp cận thị trư ờng Việt Nam và đư ợc hư ởng quy chế đãi ngộ quốc gia trên
nhiều lĩnh vư ïc (bảo hiểm, ngân hàng, chư ùng khoán, ).
Hoạt động ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam nói riêng đang phải
“thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa năng. Bên cạnh như õng đối thủ
cạnh tranh truyền thống trư ớc đây, các ngân hàng còn phải đư ơng đầu với các
định chế tài chính khác như các quỹ đầu tư , công ty tài chính, tổ chư ùc phi ngân
hàng khác, và sư ï xuất hiện của các ngân hàng nư ớc ngoài xâm nhập thị trư ờng
Việt Nam. Cạnh tranh sẽ xác định vị thế, để ngành ngân hàng phát triển vư õng
hơn, nhanh hơn, để không bị thua thiệt ngay trên chính “sân nhà”. Và như vậy,
sư ùc ép cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nư ớc tăng lên.
Trong bối cảnh chung đó, các NHTM CP Việt Nam sẽ phải đối mặt với
như õng thách thư ùc, vàtận dụng cơ hội như thế nào để ư ùng phó khi hội nhập. Điều2
này đòi hỏi hệ thống NHTMCP phải chủ động nhận thư ùc và sẵn sàng tham gia
vào quá trình hội nhập và cạnh tranh. X uất phát tư ø yêu cầu là phải đối mặt cạnh
tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển trong nư ớc, trong khu vư ïc và thế giới,
ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam cần có như õng giải pháp hiệu quả nào
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong quá trình hội nhập?. Đó
chính là lý do tôi chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân
hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế
giới (WTO)” để nghiên cư ùu.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại toàn cầu, các NHTM CP Việt Nam vẫn
còn nhỏ bé khi sánh vai cùng với các nư ớc trong khu vư ïc và trên thế giới, phải
đối mặt với như õng khó khăn và thách thư ùc trong tư ơng lai, cạnh tranh gay gắt
trên nhiều phư ơng diện của thị trư ờng. Chính vì thế, luận văn phân tích về thư ïc
trạng hoạt động, tận dụng như õng lợi thế hiện có cuả các NHTMCP Việt Nam
nhằm đư a ra như õng kiến nghị khả thi để nâng cao hơn nư õa năng lư ïc cạnh tranh,
phát triển bền vư õng trong xu thế Việt Nam đang hội nhập nhanh vào kinh tế
quốc tế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
– Thư ïc trạng tất cả các NHTM cổ phần đang hoạt động trên lãnh thổ Việt
Nam, và có liên quan đến năng lư ïc cạnh tranh của NHTM xét trên thư ớc đo và
tiêu chí cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa trên lý luận chung về năng lư ïc cạnh tranh,
phư ơng pháp duy vật biện chư ùng và duy vật lịch sư û, phư ơng pháp điều tra, thống
kê, phư ơng pháp phân tích, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thư ïc tiễn hoạt3
động của NHTM CP nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của các NHTM CP ở
Việt Nam, tư ø đó làm rõ vấn đề cần nghiên cư ùu của luận văn.
5. Ý nghĩa của đề tài:
– Đối với Nhànư ớc: kết quả nghiên cư ùu của đề tài là một tư liệu để Nhà
nư ớc hoàn thiện hơn các chính sách, các quy định đối với các NHTM.
– Đối với các NHTMCP: nhìn lại như õng tồn tại và bất cập của các NH TM CP
Việt Nam trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc nghiên cư ùu là cơ sở để học
tập, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hiểu rõ về bản chất, các nhân tố cấu thành
năng lư ïc cạnh tranh trong lĩnh vư ïc kinh doanh NH cũng nh ư các giải pháp nhằm
nâng cao năng lư ïc cạnh tranh một cách hợp lý, khoa học.
– Đối với các nghiên cư ùu tiếp theo: Kết quả của đề tài góp phần tạo thêm cơ
sở lý luận cho việc nghiên cư ùu về quản trị ngân hàng.
6. Kết cấu luận văn:
Luận văn gồm 3 chư ơng đư ợc trình bày như sau:
– Lời mở đầu.
– Chư ơng 1: Tổng quan về ngân hàng thư ơng mại và năng lư ïc cạnh tranh của
các NHTM.
– Chư ơng 2: Thư ïc trạng năng lư ïc cạnh tranh của các NHTM CP Việt Nam.
– Chư ơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lư ïc cạnh tranh các NHTM
CP Việt Nam sau khi gia nhập tổ chư ùc thư ơng mại thế giới WTO.
– Kết luận.


Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC sẽ giúp ích cho bạn.