Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài


  Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài


  MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tính đến cuối năm 2007, cả nước có trên 9.500 dự án đầu tư nước ngoài được
  cấp giấy phép đầu tư với vốn đăng ký trên 98 tỷ USD. Cũng như các nước đang phát
  triển trên thế giới, Việt Nam cũng trải qua hai làn sóng nước ngoài đổ vào. Làn sóng
  thứ nhất khởi đầu từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, khi Quốc hội khoá VIII thông
  qua Luật đầu tư nước ngoài, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư nước ngoài, đạt đỉnh
  cao vào năm 1996, sau đó giảm dần vì chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính
  Đông Á 1997 – 1998. Làn sóng thứ hai bắt đầu từ năm 2000, tăng mạnh vào năm 2006
  và đặc biệt là năm 2007, khi vốn FDI đăng ký đạt kỷ lục ở mức 20,3 tỷ USD.
  Ngoài vốn FDI, ODA, kiều hối, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FPI) vào Việt Nam
  đã được cải thiện, số lượng và quy mô hoạt động của các quỹ đầu tư nước ngoài tại
  Việt Nam tăng đáng kể.
  Đây là nguồn vốn quan trọng có tác dụng tăng tổng lượng vốn cần thiết cho Việt
  Nam phát triển, trực tiếp thúc đẩy thị trường chứng khoán và tạo ra sự hấp dẫn cổ
  phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên tác động tiêu cực của nó tới nền kinh tế lại rất lớn,
  không chỉ dừng ở khả năng mua bán, sáp nhập, thôn tính doanh nghiệp, tăng hoạt động
  đầu cơ mà có thể gây đổ vỡ thị trường tài chính nếu nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Vì
  vậy Việt Nam cần đến những biện pháp để kiểm soát dòng vốn vào và ngăn ngừa sự
  đảo ngược của dòng vốn này.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm phân tích thực trạng vốn đầu tư gián tiếp
  trong những năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở những tác
  động và hậu quả của dòng vốn này, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp hoàn thiện hơn
  cho việc kiểm soát dòng vốn FPI trên TTCK Việt Nam.
  3. Hệ thống phương pháp nghiên cứu 2
  Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê, kế thừa có chọn lọc đồng thời vận
  dụng cơ sở lý luận để tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng FPI cũng như những
  giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát dòng vốn này trên TTCK Việt Nam thời kỳ hậu
  WTO.
  4. Kết cấu đề tài
  Đề tài gồm có 3 chương chính:
  ã Chương 1: Tổng quan về dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam
  ã Chương 2: Thực trạng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng
  khoán Việt Nam
  ã Chương 3: Giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua
  thị trường chứng khoán Việt Nam.3
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN
  THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  1.1. Đầu tư gián tiếp nước ngoài
  1.1.1. Khái niệm
  Theo luật đầu tư năm 2005 của Việt Nam thì đầu tư gián tiếp nước ngoài là hình
  thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác;
  quỹ đầu tư chứng khoán hoặc thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà
  đầu tư không tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
  1.1.2. Tầm quan trọng của vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
  Đầu tư gián tiếp đã hình thành và phát triển từ lâu ở Mỹ và các nước Châu Âu,
  nơi có thị trường tài chính phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Loại hình đầu tư này đã
  mở ra cho các doanh nghiệp cách thức tiếp cận với các nguồn vốn mới bên cạnh các
  nguồn vốn truyền thống, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời cũng
  thúc đẩy đầu tư trên thế giới phát triển theo một xu thế mới.
  Khác với đầu tư trực tiếp nước ngoài là đóng góp cho ngành sản xuất công
  nghiệp, tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo công ăn việc làm. Nhưng nguồn vốn này lại
  không tác động được tới các doanh nghiệp Việt Nam thì đầu tư gián tiếp nước ngoài có
  thể giúp vốn cho các doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và nâng
  cao năng lực cạnh tranh. Chính vì thế đầu tư gián tiếp nước ngoài rất quan trọng đối
  với các doanh nghiệp trong nước đang thiếu vốn. Ngoài việc tiếp cận được với các
  nguồn vốn mới, doanh nghiệp còn tiếp cận được với kỹ thuật sản xuất và điều hành tiên
  tiến để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh. Do đó, các nguồn vốn gián tiếp có thể giúp
  các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng nhanh, tiến tới việc hình thành các tập đoàn
  đa quốc gia mang thương hiệu Việt Nam trong tương lai.
  Tại Việt Nam đã có khá nhiều công ty (do người Việt Nam nắm toàn bộ quyền
  chi phối về quản lý) thành công trong kinh doanh như Vinamilk, Bảo Minh, REE, Kinh 4
  Đô, ACB, Sacombank Các công ty này đều có sự tham gia đông đảo của công chúng
  đầu tư trong nước cùng với đầu tư gián tiếp của các tổ chức tài chính nước ngoài.
  Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong
  sự phát triển của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nó thúc đẩy sự phát
  triển của nền kinh tế và doanh nghiệp. Để thu hút được nguồn vốn đầu tư gián tiếp
  nước ngoài thì phải có sự đổi mới trong bản thân nền kinh tế, đổi mới thể chế kinh tế,
  thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Các doanh nghiệp cũng cần phải cải tiến
  công nghệ, áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, sản
  lượng.
  1.1.3. Các nhân tốảnh hưởng đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
  - Chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển và độ mở cửa thị trường chứng khoán, chất
  lượng của các cổ phiếu, trái phiếu do doanh nghiệp và nhà nước phát hành, cũng như
  các chứng khoán có giá khác lưu thông trên thị trường tài chính; sự đa dạng và vận
  hành có hiệu quả của các định chế tài chính trung gian ( trước hết là các quỹ đầu tư
  chứng khoán, công ty đầu tư tài chính các loại, các quỹ đầu tư đại chúng, quỹ đầu tư
  mạo hiểm, quỹ thành viên); sự phát triển và chất lượng của hệ thống thông tin và dịch
  vụ chứng khoán, trong đó có các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ định mức
  hệ số tín nhiệm doanh nghiệp và chứng khoán.
  - Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như bối
  cảnh quốc tế ( hòa bình, ổn định vĩ mô, các quan hệ ngoại giao và môi trường pháp lý
  quốc tế thuận lợi); nhu cầu và khả năng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; mức độ tự
  do hoá và sức cạnh tranh ( chủ yếu là ưu đãi tài chính và sự thân thiện, thuận tiện của
  quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư) của môi trường đầu tư trong nước; sự phát triển
  của hệ thống tiền tệ và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nói riêng, của các thể chế thị
  trường nói chung của nước tiếp nhận đầu tư
  1.1.4. Vai trò của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với sự phát triển
  thị trường chứng khoán 5
  Thị trường chứng khoán là nơi quan trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài được
  các nước trên thế giới ngày nay đặc biệt quan tâm. Tiền vốn của khu vực Đông Nam Á
  thông qua thị trường cổ phiếu chảy vào Hồng Kông. Tiền vốn các nước sản xuất dầu
  Trung Đông cũng thông qua thị trường chứng khoán chảy vào Nhật Bản. Không chỉ có
  các nước đang phát triển xem cổ phiếu là một biện pháp quan trọng thu hút vốn nước
  ngoài. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự phát triển sản xuất quốc tế lớn và tiền vốn
  quốc tế hoá, thông qua thị trường quốc tế góp vốn đã trở thành con đường quan trọng
  lợi dụng vốn nước ngoài.
  Ngày nay số lượng vốn tự do của nhiều nước đưa vào thị trường chứng khoán
  quốc tế với nhiều hình thức khác nhau, vì vậy trên TTCK có thể dung vốn nước ngoài
  với quy mô rất lớn.
  Ví dụ: TTCK Mỹ chia thị trường thành hai cấp: thị trường cấp một và thị trường
  cấp hai. Thị trường cấp một là nơi phát hành chứng khoán, thị trường cấp hai là nơi lưu
  thông chứng khoán. Chia làm tám loại chứng khoán từ giao dịch TTCK: trái phiếu
  công ty; cổ phiếu phổ thông; cổ phiếu ưu tiên; chứng khoán có thể chuyển đổi; công
  trái chính phủ; chứng khoán có thế chấp; chứng khoán thị trường tiền tệ và cổ phiếu
  công ty đầu tư.
  Các loại trái phiếu chính phủ Liên bang Mỹ cũng không giống nhau, nó gồm ba loại:
  một là Quốc khố, tức là công trái Chính phủ liên bang thời hạn một năm; hai là trái
  phiếu tài chính trung hạn, tức thời hạn trên một năm; ba là công trái dài hạn, tức là
  công trái chính phủ Mỹ phát hành rất lớn.
  TTCK tư bản có đặc điểm rõ rệt là phần mua bán tiền vốn lâu dài, có thể cung
  cấp vốn trung hạn và dài hạn. Như TTCK NewYork là một trong những thị trường tiền
  vốn lớn nhất thế giới, nghiệp vụ chủ yếu là vay và cho vay tiền vốn dài hạn và trung
  hạn. Ngân hàng thương nghiệp, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các quỹ khác là những
  người cung cấp vốn dài hạn trên TTCK NewYork. Người vay vốn chủ yếu là những
  công ty lớn. Họ phát hành trái phiếu công ty góp vốn, hạn ngạch chiếm trên 50% vốn 6
  thị trường. Ngoài ra chính phủ liên bang cũng thông qua phát hành quốc khố trung hạn
  và dài hạn để thu hút vốn.
  1.1.5. Dòng vốn đầu tư gián tiếp tạo nên “chiều sâu tài chính”.
  Trong tác phẩm “ The Order of Economic Liberalization Financial Control in
  the Transition to a Market Economy”, Mc Kinnon đã đề cập nhiều đến thuật ngữ
  “chiều sâu tài chính”. Trong đó Mc Kinnon chứng minh rằng quá trình tự do hóa tài
  chính và việc áp dụng lãi suất thực dương là nguyên nhân dẫn đến chiều sâu tài chính.
  Phát triển tài chính theo chiều sâu là sự gia tăng giá trị các tài sản tài chính so
  với tổng sản phẩm nội địa. Các thước đo độ sâu tài chính là: M2/GDP, M3/GDP
  Như vậy để phát triển tài chính theo chiều sâu, cần phải gia tăng các tài sản: tiền
  gửi, tiền vay, phiếu nợ ngắn hạn, trái phiếu, cổ phiếu, bảo hiểm, tài sản hưu Mà dòng
  vốn FPI chính là dòng vốn quan trọng góp phần làm cho TTCK Việt Nam phát triển,
  làm tăng lượng vốn đầu tư vào TTCK, tạo tiền đề cho việc tăng tích lũy vốn đưa đến
  một nền kinh tế tăng trưởng.
  1.1.6. Tác động của dòng vốn FPI đến sự phát triển nền kinh tế
  Kể từ khi TTCK ra đời và đi vào hoạt động đã thu hút ngày càng nhiều nhà
  ĐTNN với một lượng đáng kể dòng vốn FPI, một ngoại lực cho sự phát triển kinh tế
  nước nhà. FPI đã được quan tâm và có tầm quan trọng không kém dòng vốn FDI. Việc
  thu hút ngày càng nhiều dòng vốn này đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
  - Thứ nhất, FPI góp phần làm tăng nguồn vốn trên thị trường vốn nội địa và làm
  giảm chi phí vốn thông qua việc đa dạng hóa rủi ro: FPI là nguồn vốn bổ sung quan
  trọng cho nguồn vốn nội địa mà các nước đang phát triển cần để thúc đẩy sự tăng
  trưởng kinh tế. Ngoài ra, FPI còn giúp các nhà ĐTNN có cơ hội chia sẽ rủi ro của mình
  với các nhà đầu tư nội địa. FPI làm cho thị trường vốn nội địa có tính thanh khoản cao
  hơn và kéo theo việc đa dạng hóa rủi ro trở nên dễ dàng hơn. Kết quả là nguồn vốn trở
  nên dồi dào hơn và chi phí sử dụng vốn thấp hơn đối với các doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status