NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TP. CẦN THƠ THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

​MỤC LỤC
- LỜI MỞ ĐẦU
- CHƯƠNG 1
CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP .1
1.1 Những cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng trong đàm
phán gia nhập WTO . .1
1.1.1 Cam kết về ngoại hối và thanh toán .1
1.1.2 Các cam kết về chính sách thương mại dịch vụ liên quan đến NH 2
1.1.3 Những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng được cam kết .3
1.1.4 Về lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 4
1.2 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập của các
NHTM Việt Nam 5
1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh . .5
1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh .5
1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh .5
1.2.1.3 Những đặc thù trong cạnh tranh của NHTM 6
1.2.1.4 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM 6
1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh trong hoạt động NHTM 7
1.2.3 Những đặc điểm của cạnh tranh đối với hoạt động NHTM .10
1.2.4 Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NH Trung
Quốc .14
Kết luận chương 1 .1 6
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MHB TRÊN ĐỊA BÀN
CẦN THƠ .17
2.1 Thực trạng kinh doanh tiền tệ tại Cần Thơ trong thời gian qua .17
2.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn Cần Thơ 17
2.1.2 Thị phần của các TCTD trên địa bàn Cần Thơ 18
2.2 Thực trạng hoạt động của MHB Cần Thơ .21
2.2.1 Giới thiệu sơ lược về MHB Cần Thơ 21 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 22
2.2.3. Hoạt động kinh doanh của MHB Cần Thơ .24
2.2.4 Hiệu quả kinh doanh của MHB Cần Thơ trong những năm qua 24
2.2.4.1 Hoạt động nguồn vốn .25
2.2.4.2 Hoạt động sử dụng vốn .26
2.2.4.3 Kết quả hoạt động .29
2.3 So sánh chỉ tiêu về chất lượng hoạt động của MHB Cần Thơ với một số
NHTM trên địa bàn 31
2.4 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của MHB Cần Thơ 32
2.4.1 Những kết quả đạt được 32
2.4.2 Những thuận lợi .33
2.4.3 Những khó khăn, tồn tại . 34
2.4.3.1 Những khó khăn, tồn tại về phía các doanh nghiệp 35
2.4.3.2 Những khó khăn, tồn tại từ phía ngân hàng 35
2.4.3.3 Những khó khăn, tồn tại từ phía các cơ quan quản lý nhà nước .38
Kết luận chương 2 40
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MHB CẦN THƠ
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 4 1
3.1 Định hướng phát triển kinh tế TP.Cần Thơ đến năm 2010 41
3.2 Nhóm giải pháp cần thực hiện đối với khách hàng .43
3.2.1 Nâng cao khả năng lập phương án sản xuất kinh doanh 43
3.2.2 Nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng 44
3.3 Nhóm giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động MHB Cần Thơ 45
3.3.1 Các giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh .45
3.3.1.1 Tăng cường công tác huy động vốn . .45
3.3.1.2 Tăng cường tiếp thị và thực hiện tốt chính sách khách hàng 48
3.3.1.3 Đa dạng sản phẩm huy động .48
3.3.1.4 Đa dạng các sản phẩm tín dụng và bảo lãnh .49
3.3.1.5 Phát triển cho thuê tài chính .52
3.3.1.6 Đa dạng các hình thức đảm bảo tín dụng 52 3.3.1.7 Tiêu chuẩn hoá & đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ nhân viên .53
3.3.1.8 Cải tiến thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ .54
3.3.1.9 Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng 55
3.3.2 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 55
3.3.2.1 Tăng cường khả năng thu thập và xử lý thông tin 56
3.3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định năng lực điều hành của chủ doanh nghiệp 57
3.3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và phân tích QLRR 57
3.3.2.4 Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn vay 61
3.3.2.5 Nâng cao chất lượng xử lý và thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu 61
3.4. Nhóm giải pháp cải tiến công tác quản lý và nâng cao nguồn lực 62
3.4.1 Mở rộng uỷ quyền điều hành tại các chi nhánh trực thuộc .62
3.4.2 Thiết lập, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức liên hiệp ngân
hàng 64
3.4.3 Hạn chế sử dụng các biện pháp quản lý hành chính vào hoạt động NH 64
3.5 Một số giải pháp hỗ trợ khác .65
3.5.1 Nâng cao trách nhiệm phối hợp hoạt động từ các cơ quan nhà nước có liên
quan 65
3.5.2 Mở rộng chức năng hoạt động của NH ở lĩnh vực đầu tư khai thác bất động
sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn khi xử lý tài sản đảm bảo. .66
3.5.3 Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm của các cơ quan chức năng
có liên quan .67
Kết luận chương 3 68


Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long tp. Cần thơ thời k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long tp. Cần thơ thời k sẽ giúp ích cho bạn.