Hiệu quả đầu tư công tại TP.HCM vấn đề và giải pháp
MỤC LỤC
Phần mở đầu . .1
Lý do chọn đề tài: 1
Mục đích của đề tài: .2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
Câu hỏi nghiên cứu: .2
Phương pháp nghiên cứu: 2
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn .4
1.1 Cơ sở lý luận 4
1.1.1 Khái niệm đầu tư công: . 4
1.1.2 Khái niệm hiệu quả quản lý đầu tư công 4
1.1.3 Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội 5
1.1.4 Vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội: 8
1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công: .9
1.1.6 Quy trình thẩm định dự án đầu tư: 10
1.1.7 Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí: 12
1.1.8 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả đầu tư 13
1.2 Cơ sở thực tiễn .16
Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý đầu tư công của thành phố Hồ
Chí Minh 19
2.1 Giới thiệu tổng quan chung về thành phố Hồ Chí Minh: 19
2.2 Khái quát về tình hình đầu tư công trên địa bàn thành phố 20
2.2.1 Tỉ lệ đầu tư công trên GDP .20
2.2.2 Mức độ đầu tư từ ngân sách vào các ngành 21
2.3 Hiệu quả của quản lý đầu tư công .23
2.2.1 Đánh giá kết quả tăng trưởng kinh tế bằng các chỉ tiêu vĩ
mô .23
2.2.2 Một số bằng chứng thực tế về các dự án công gây lãng phí,
thất thoát trên địa bàn thành phố: .26
2.2.3 Đánh giá bằng các chỉ tiêu vi mô 29
2.2.4 Đánh giá số liệu thống kê về tình hình thực hiện, giám sát
các dự án từ vốn ngân sách của thành phố .3 1
2.3 Nghiên cứu các hạn chế trong quản lý đầu tư công. .34
2.3.1 Nghiên cứu năng lực của cơ quan nhà nước .34
2.3.2 Nghiên cứu thủ tục hành chính, các quy định pháp luật: 37
2.3.3 Nghiên cứu vấn đề kinh phí 50
Chương 3: Kết quả phân tích đạt được và các cải cách thành phố cần
thực hiện, các kiến nghị với Trung ương: .52
3.1. Hiệu quả của quản lý đầu tư công và các hạn chế trong quản lý:
523.1.1 Hiệu quả của quản lý đầu tư công .52
3.1.2 Các hạn chế trong quản lý đầu tư công .52
3.2 Đề ra các cải cách cần thực hiện, những kiến nghị với cấp Trung
ương - lộ trình áp dụng. .53
3.2.1 Những cải cách ở cấp thành phố có thể áp dụng 53
3.2.2 Lộ trình áp dụng các cải cách .58
3.2.3 Những kiến nghị của thành phố đối với cấp Trung ương.60
Kết luận: . .62
Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo: 6 3
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1 Quy trình thẩm định dự án 11
Biểu đồ 2.1 Tỉ lệ đầu tư công trên GDP .21
Bảng 2.1 Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa
phương của thành phố .22
Bảng 2.2 Hệ số ICOR của thành phố so với cả nước 24
Bảng 2.3 Tỉ lệ GDP/đầu tư của thành phố so với cả nước 25
Bảng 2.4 So sánh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án mở
rộng đường trong 2 trường hợp .31
Bảng 2.5 Bảng tổng hợp báo cáo giám sát, đầu tư cả nước 6 tháng đầu
năm 2007 .331
Phần mở đầu
Lý do chọn đề tài:
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất nước,
chiếm vai trò quan trọng trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân
sách quốc gia, vì vậy thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt
được nhiều bước phát triển đáng kể. Kết quả của công cuộc đổi mới đã nâng
cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân, cải thiện bộ mặt chung của
cả xã hội. Để đạt được những thành tựu này, bên cạnh kết quả sản xuất kinh
doanh của các thành phần kinh tế còn có phần đóng góp rất lớn từ các chính
sách điều hành của chính quyền thành phố thông qua các hoạt động quản lý
nhà nước của các cơ quan hành chính, hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách
vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong những chính sách,
công cụ điều hành này, đầu tư công chiếm vai trò vô cùng cần thiết vì đây
công cụ khắc phục các hạn chế của nền kinh tế thị trường, là đòn bẫy kinh tế,
tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông
qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời còn giúp phát triển các
mặt về xã hội mà các thành phần kinh tế tư nhân thường ít khi tham gia vào.
Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng
đang đối diện với một số thách thức, khó khăn như áp lực lạm phát, cơ sở hạ
tầng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, sức ép cạnh tranh của các
nước khi mở cửa nền kinh tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn
thấp. Muốn vượt qua được những thách thức này, thành phố cần phải mạnh
mẽ cải cách hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước nói chung và hiệu quả quản
lý đầu tư công nói riêng. Đây là lý do tác giả luận văn lựa chọn nghiên cứu đề
tài “Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh: vấn đề và giải 2
pháp”.
Mục đích của đề tài:
Đề ra những cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, áp dụng
vào thực tiễn thông qua việc đưa những cải cách này vào trong kế hoạch điều
hành kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn sắp tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ thống quy định pháp luật và
cơ quan quản lý đầu tư công.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
+ Về thời gian: giai đoạn từ năm 2001-2007
Câu hỏi nghiên cứu:
- Hiệu quả quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện nay như thế
nào?
- Các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý đầu tư công là gì?
- Những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư
công của thành phố là gì?
Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, kết
hợp với phương pháp chuyên gia thông qua việc tham khảo các ý kiến, báo
cáo của chuyên gia trong ngành.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
Về mặt khoa học, theo lý thuyết kinh tế công, chính phủ thực hiện đầu tư
công là nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển các mặt xã hội, môi trường, con người. Tuy nhiên không phải cứ đầu tư thật nhiều sẽ đạt được kết
quả cao. Một số nhà kinh tế còn cho rằng tăng đầu tư công quá mức sẽ gây tác
động lấn át đến đầu tư của khu vực tư, trong khi hiệu quả đầu tư của khu vực
tư thường cao hơn, khi đó sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Vì
vậy đánh giá hiệu quả quản lý đầu tư công, xác định các vấn đề còn tồn tại sẽ
làm cơ sở cho việc tổng kết đưa vào lý thuyết về quản lý kinh tế công.
Về mặt thực tiễn, việc đánh giá hiệu quả quản lý đầu tư công sẽ giúp đưa
ra các chính sách quản lý đầu tư công một cách hiệu quả hơn, giúp duy trì tốc
độ phát triển kinh tế cao của thành phố trước các thách thức trong giai đoạn
hiện nay.


Xem Thêm: Hiệu quả đầu tư công tại TP.HCM vấn đề và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả đầu tư công tại TP.HCM vấn đề và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.