Quản trị rủi ro trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN . 3
1.1 Hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 3
1.2 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: 3
1.2.1. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 4
1.2.1.1 Rủi ro tín dụng 4
1.2.1.2 Rủi ro thanh khoản . . 4
1.2.1.3 Rủi ro thị trường . 5
1.2.1.4 Rủi ro tác nghiệp . 6
1.2.2 Nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng: 7
1.2.2.1 Những nguyên nhân khách quan . 7
1.2.2.2 Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng của ngân hàng . 7
1.2.2.3 Nhóm nguyên nhân thuộc về bản thân ngân hàng 8
1.2.3 Hậu quả rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM . 8
1.2.3.1 Hậu quả của rủi ro đối với ngân hàng 8
1.2.3.2 Hậu quả của rủi ro đối với khách hàng 9
1.2.3.3 Hậu quả của rủi ro đối với nền kinh tế . 10
1.3 Năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 11
1.3.1. Quản lý rủi ro và quản trị rủi ro . 11
1.3.2 Năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại . 13
1.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực quản trị rủi ro của NHTM. . 15
1.3.3.1 Các chỉ tiêu định lượng . 15
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định tính . 18
1.4 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng . 20
1.4.1 Xuất phát từ đặc điểm và hậu quả của rủi ro trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng thương mại . . 20
1.4.2 Năng lực quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. . 211.4.3 Xu thế hội nhập quốc tế và tòan cầu hóa đòi hỏi phải nâng cao năng
lực quản trị rủi ro. . 21
1.5 Khủng hoảng kinh tế tài chính tòan cầu và những cảnh báo cho hệ
thống ngân hàng thương mại Việt Nam . 22
1.5.1 Nợ dưới chuẩn – Hậu quả của sản phẩm tài chính hiện đại nhưng
nhiều rủi ro 22
1.5.2 Hạn chế dư chấn của “Khủng hoảng cho vay dưới chuẩn Mỹ” đến
thị trường tài chính quốc tế . 24
1.5.3 Bài học cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam 26
CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM 28
2.1 Thực trạng hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam 28
2.1.1 Quy mô tăng vốn . 28
2.1.2 Tình hình huy động vốn . 29
2.1.3 Thực trạng rủi ro trong kinh doanh NHTM Việt Nam . 31
2.1.3.1 Rủi ro tín dụng 31
2.1.3.2 Rủi ro ngoại hối (Rủi ro thị trường) . 40
2.1.3.3 Rủi ro lãi suất (Rủi ro thị trường) . 46
2.1.3.4 Rủi ro thanh khoản . 49
2.1.3.5 Rủi ro tác nghiệp . 54
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động
kinh doanh của ngân hàng thương mại . . 57
2.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực: . 57
2.2.2 Năng lực tài chính của ngân hàng: . 58
2.2.3 Quy mô vốn chủ sở hữu: 58
2.2.4 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: . 58
2.2.5 Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ của ngân hàng . 59
2.2.6 Môi trường kinh tế xã hội và kinh doanh 60
2.3 Những thách thức đối với ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều
kiện hiện nay . 61
2.3.1 Về hành lang pháp lý 612.3.2 Về khả năng cạnh tranh . 63
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO 65
TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 65
3.1 Giải pháp đối với các ngân hàng thương mại 65
3.1.1 Giải quyết vấn đề vốn cho ngân hàng 65
- Đa dạng hoá các phương thức huy động vốn. 66
3.1.2 Thực hiện mô hình kiểm soát, dự đoán và định lượng rủi ro họat
động tín dụng. 69
3.1.3 Giải pháp đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ . 72
3.1.4 Đối với nghiệp vụ thanh toán . 73
3.1.5 Đối với chính sách lãi suất . 74
3.1.6 Công tác quản lý nhân lực và đào tạo cán bộ. 74
3.1.7 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng . 76
3.2 Những đề xuất đối với NHNN Việt Nam . . 78
3.2.1 Thực hịên quy định chung theo sự điều chỉnh của Basel II 78
3.2.2 Phát huy sức mạnh tài chính cho các NHTM: . 80
3.2.3 Phát triển thị trường sản phẩm phái sinh . 81
PHẦN KẾT LUẬN: . 88
PHỤ LỤCXem Thêm: Quản trị rủi ro trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị rủi ro trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.