Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn


MỤC LỤC
Trang
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn và đóng góp của luận văn . 4
5. Bố cục của luận văn . . 4
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 5
1.1.1. Cơ sở lý luận về kinh tế trang trại . 5
1.1.2. Kinh nghiệm trên thế giới và Việt nam về phát triển KTTT. . 23
1.1.3. Lịch sử hình thành và tồn tại trang trại ở Việt Nam và Bắc Kạn . 26
1.1.4. Quá trình phát triển kinh tế trang trại ở nước ta từ khi đổi mới
theo nền kinh tế thị trường 31
1.1.5. Một số kết luận rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn 37
1.2. Phương pháp nghiên cứu . .38
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết .38
1.2.2. Phuơng pháp nghiên cứu 38
1.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu .42
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
TỈNH BẮC KẠN . 43
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 43
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 43
2.1.2. Tì nh hì nh p hát triển kinh tế - xã hộ i tỉnh Bắc Kạn giai đoạn
2001-2007 54
1.1.3. Phân tích SWOT về chiến lược phát triển của Bắc Kạn . 68
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
vi
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại Bắc Kạn những năm gần đây 70
2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế trang trại thời gian qua . 70
2.3. Phân tích, đánh giá . . 73
2.3.1. Đặc điểm và phương hướng sản xuất của các trang trại tỉnh Bắc Kạn 73
2.3.2. Tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh của các trang trại. 74
2.3.3. Vấn đề trong phát triển của các trang trại hiện có . 85
2.3.4. Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế trang trại ở Bắc Kạn 86
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRANG TRẠI TỈNH BẮC KẠN THỜI GIAN TỚI. 89
3.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại . . 89
3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ Công nghiệp
hóa - Hiện đại hoá ở Việt nam 89
3.1.2. Quan điểm riêng đối với tỉnh Bắc Kạn . .94
3.2. Những đ ịnh hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn . .96
3.2.1. Căn cứ để định hướng 96
3.2.2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Kạn 96
3.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại . .99
3.3.1. Mục tiêu tổng quát .99
3.3.2. Mục tiêu cụ thể . .99
3.4. Giải pháp thực hiện . .100
3.4.1. Giải pháp chung cho toàn bộ các trang trại .100
3.4.2. Giải pháp cho nhóm trang trại . .109
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111
Kết luận .111
Kiến nghị .112
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 3
PHỤ LỤC 116


Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn sẽ giúp ích cho bạn.