Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng lợi Đăklăk
MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và quốc tế. Các hoạt động hội nhập mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cùng không ít thách thức. Trên đường bước tới thành công, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của quản lý, điều hành có phương pháp và hệ thống. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện với nhiều vấn đề. Cuộc chơi trên thị trường quốc tế sòng phẳng và chứa đựng nhiều rủi ro trong khi hiểu biết và kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt Nam còn chưa đầy đủ. Đã có những bài học được rút ra từ việc bảo vệ thương hiệu, kiện bán phá giá. Thêm nữa, quá trình hội nhập cũng tiềm ẩn nguy cơ “thua trên sân nhà” khi không ít mặt hàng sản xuất tại Việt Nam hiện đang có giá cao hơn mặt bằng thế giới với chất lượng không vượt trội.
Đối với hoạt động kinh doanh hàng nông sản đặt biệt là sản xuất chế biến cà phê. Sự tham gia ngày một sâu rộng của Việt nam vào thị trường thế giới đang tiếp tục vừa tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn đối với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm này. Đó là những biến động lợi và bất lợi khó lường của thị trường thế giới, sự thay đổi nhu cầu, sự biến động nguyên vật liệu .
Để ứng phó tốt với những diễn biến phức tạp, tận dụng tốt các cơ hội và phòng tránh được các nguy cơ buộc các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh tối ưu, trên cơ sở điều kiện kinh doanh và hoàn cảnh nội tại của mình. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp làm rõ tầm nhìn chiến lược, tập trung chính xác hơn vào những điều có ý nghĩa quan trọng của doanh nghiệp và nhận thức về sự thay đổi nhanh chóng của môi trường. Công ty cà phê Thắng Lợi cũng không nằm ngoài những tình huống đó do đó công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh để qua đó sử dụng tốt nhất nguồn lực của đơn vị nhằm khai thác các cơ hội cũng như phòng tránh được những nguy cơ một cách hiệu quả.
Xuất phát từ những vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng lợi- Đăklăk”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa về mặt lý luận liên quan đến hoạt động hoạch định chiến lược của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc hoạch định chiến lược tại Công ty cà phê Thắng Lợi - Đăklăk.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
ã Về nội dung
- Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định chiến lược của công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.
- Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.
ã Về không gian
Đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan tại công ty cà phê Thắng Lợi - Đăklăk
ã Phạm vi về thời gian
Luận văn hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk giai đoạn 2009-2013.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài sử dụng nhiều phương pháp, trong đó chú trọng sử dụng các phương pháp:
- Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
- Phương pháp chuyên gia và dự báo
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp điều tra phân tích
- Phương pháp phân tích ma trận SWOT


5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
- Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận liên quan đến hoạt động hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp.
- Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk. Từ đó rút ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác hoạch định chiến lược hiện nay tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.
- Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk trong thời gian đến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.
Chương 2: Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.
Chương 3: Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng Lợi – Đăklăk.


Xem Thêm: Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng lợi Đăklăk
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược tại công ty cà phê Thắng lợi Đăklăk sẽ giúp ích cho bạn.