MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI TIÊU DÙNG QUẦN ÁO THỜI TRANG NỮ - KHU VỰC TP.HCM
Chương mở đầu: 1
1.
Giới thiệu đề tài nghiên cứu . .1
2.
Mục tiêu nghiên cứu . .4
3.
Phạm vi và phương pháp nghiên cứu . .4
4.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu . .5
5.
Kết cấu của đề tài nghiên cứu . 6
Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu 7
1.1
Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu . .7
1.1.1
Mô hình hành vi của người tiêu dùng .7
1.1.2
Các yếu tố văn hoá . .9
1.1.3
Các yếu tố xã hội . .10
1.1.4
Các yếu tố cá nhân 12
1.1.5
Các yếu tố tâm lý 14
1.2
Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu . .19
1.2.1
Các giả thuyết .19
1.2.2
Mô hình nghiên cứu . .21
Kết luận chương 1 . 23
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu . .24
2.1
Thiết kế nghiên cứu . 24
2.1.1
Phương pháp nghiên cứu . .24
2.1.2
Qui trình nghiên cứu . 25
2.2
Xây dựng các thang đo 28
2.2.1
Xây dựng thang đo về nhóm các yếu tố môi trường (EFI) .28
2.2.2
Xây dựng thang đo về yếu tố cá nhân (IFI) .28
2.2.3
Xây dựng thang đo về yếu tố tâm lý (PFI) .29
2.2.4
Xây dựng Thang đo quyết định mua hàng (CDM) .29
Tổng kết chương 2 . .31
Chương 3 : Kết quả phân tích yếu tố chính ảnh hưởng
đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang
của phụ nữ khu vực Tp.HCM 32
3.1
Đặc điểm của mẫu khảo sát . 32
3.2
Kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu .33
3.2.1
Kiểm định Cronbach’s Alpha với các thang đo lý thuyết 34
3.2.2
Phân tích yếu tố khám phá (EFA) . 36
3.3
Phân tích hồi qui . 39
3.4
Kết quả các giả thiết và mô hình nghiên cứu .40
3.4.1
Kết quả kiểm định về giả thuyết H1 .40
3.4.2
Kết quả kiểm định về giả thuyết H2 .40
3.4.3
Kết quả khảo sát về giả thuyết H3 40
3.4.4
Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 41
3.5
Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính
đến hành vi tiêu dùng .42
3.5.1
Ảnh hưởng của biến độ tuổi .42
3.5.2
Ảnh hưởng của biến trình độ học vấn .43
3.5.3
Ảnh hưởng của biến thu nhập .44
3.6
Đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh
quần áo thời trang tại Tp.Hồ Chí Minh 46
3.6.1
Xây dựng và đào tạo kỷ năng bán hàng cho nhân viên 47
3.6.2
Xây dựng các chương trình Marketing .48
3.6.3
Xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối .52
3.6.4
Thực hiện chương trình khách hàng trung thành .53
Tổng kết chương 3 . .56
Phần kết luận .5 7
1.
Kết quả chính và đóng góp của đề tài nghiên cứu 58
2.
Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 60
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Thống kê theo độ tuổi của khách hàng .32
Bảng 3.2: Thống kê theo độ tuổi của khách hàng .33
Bảng 3.3: Thống kê theo độ tuổi của khách hàng .33
Bảng 3.4: Thang đo nhóm yếu tố môi trường EFI 35
Bảng 3.5: Thang đo nhóm yếu tố cá nhân 35
Bảng 3.6: Thang đo nhóm yếu tố tâm lý .36
Bảng 3.7: Thang đo về quyết định mua hàng .36
Bảng 3.8: Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) .38
Bảng 3.9: Phân tích thống kê từng thang đo theo độ tuổi .42
Bảng 3.10: Kết quả phân tích T-test theo độ tuổi .42
Bảng 3.11: Phân tích thống kê từng thang đo theo trình độ học vấn 43
Bảng 3.12: Kết quả phân tích T-test theo trình độ 43
Bảng 3.13: Phân tích thống kê từng thang đo theo thu nhập 44
Bảng 3.14: Kết quả phân tích One-way ANOVA theo thu nhập .45


Xem Thêm: Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ - khu vực tp.hcm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ - khu vực tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.