XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . .1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . .2
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . .2
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . .2
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . .2
6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI . 3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN CỦA ĐỀ TÀI .4
1.1. CÁC KHÁI NIỆM .4
1.1.1. Cổ tức . .4
1.1.2. Chính sách cổ tức . .4
1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC . .4
1.2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức . .4
1.2.1. Tỷ suất cổ tức . .5
1.3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC . 6
1.4. CÁC CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC . 7
1.4.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động 7
1.4.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định .8
1.4.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác .9
1.5. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ CỔ TỨC . 9
1.5.1. Cổ tức trả bằng tiền mặt . 9
1.5.2. Cổ tức trả bằng cổ phiếu . 10
1.5.3. Cổ tức trả bằng tài sản . .10
1.5.4. Mua lại cổ phần 10
1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP .11
1.6.1. Các hạn chế pháp lý .12
1.6.2. Các điều khoản hạn chế . 13
1.6.3. Các ảnh hưởng của thuế .13
1.6.4. Nhu cầu thanh khoản . .15
1.6.5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn . .16
1.6.6. Tính ổn định của lợi nhuận . .16
1.6.7. Các cơ hội tăng trưởng vốn . .16
1.6.8. Lạm phát .17
1.6.9. Các ưu tiên của cổ đông .18
1.6.10. Bảo vệ chống lại loãng giá . 18
1.7. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 19
1.7.1. Các lập luận về chính sách cổ tức không tác động gì đến giá trị doanh nghiệp 19
1.7.2. Các lập luận về chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp .20
1.8. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỔ TỨC . .22
1.8.1. Chính sách cổ tức và những kết luận quan trọng 22
1.8.1.1. Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận . 22
1.8.1.2. Cổ tức thường ổn định .23
1.8.1.3. Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận . 24
1.8.1.4. Chính sách cổ tức có xu hướng tùy thuộc vào vòng đời của công ty .25
1.8.2. Chính sách cổ tức và các phát hiện mới . .26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 29
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY . .30
2.1. THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 30
2.1.1. Về khung pháp lý và chính sách thuế tính trên cổ tức 30
2.1.2. Tình hình chi trả cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua 36
2.1.2.1. Số liệu cổ phiếu niêm yết qua các năm . 36
2.1.2.2. Số liệu chi trả cổ tức qua các năm . .36
2.1.2.3. Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức qua các năm 39
2.1.2.4. Thống kê tỷ suất cổ tức qua các năm . .42
2.1.3. Phương thức chi trả cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua 44
2.2. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA . 49
2.2.1. Giai đoạn trước năm 2004 .49
2.2.2. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay . 53
2.3. PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA . .62
2.3.1. Sử dụng chính sách cổ tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh công ty quá mức . .62
2.3.2. Chưa có quan điểm dài hạn trong xây dựng chính sách cổ tức 64
2.3.3. Chưa có phương án sử dụng hiệu quả vốn tăng do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu . .66
2.3.4. Phát hành cổ phiếu thưởng quá nhiều . 68
2.3.5. Các vấn đề phát sinh khác 69
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 72
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM . .73
3.1. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC DÀI HẠN PHÙ HỢP VỚI CHU KỲ SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP 73
3.1.1. Giai đoạn khởi sự .73
3.1.2. Giai đoạn tăng trưởng 74
3.1.3. Giai đoạn bão hòa . .74
3.1.4. Giai đoạn suy thoái . .75
3.2. XÂY DỰNG QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ CỔ TỨC 78
3.3. TUÂN THỦ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC . .83
3.4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAI ĐOẠN SUY GIẢM KINH TẾ .85
3.5. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THUẾ THU NHẬP .87
3.5.1. Quyết định chính sách cổ tức trong mối quan hệ với thuế thu nhập 87
3.5.2. Đề xuất hoàn thiện luật thuế thu nhập 89
3.5.2.1. Chính sách thuế TNDN .90
3.5.2.2. Chính sách thuế TNCN .91
3.6. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC HIỆU QUẢ . 93
3.6.1. Nhận thức rõ vai trò của quản trị tài chính, và xác định mục tiêu hoạt động của công ty trong điều kiện mới của nền kinh tế nước ta hiện nay .93
3.6.2. Đào tạo cán bộ có kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức về tài chính và thị trường chứng khoán . 95
3.6.3. Hoàn thiện việc công bố thông tin về công ty 95
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 100
KẾT LUẬN 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phụ lục 1 Các công ty công nghiệp tại Mỹ có tổng chi trả cổ tức lớn nhất năm 2002.
Phụ lục 2 Mức vốn hóa thị trường chứng khoán một số nước tại Châu Á ngày 01 tháng 10 năm 2007.
Phụ lục 3 Thống kê cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, tỷ suất cổ tức của các công ty niêm yết tại HOSE 2002-2008.
Phụ lục 4 Thống kê cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, tỷ suất cổ tức của các công ty niêm yết tại HNX 2005-2008.
Phụ lục 5 Thống kê các công ty phân loại các công ty niêm yết theo tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá qua các năm.
Phụ lục 6 Thống kê các công ty phân loại các công ty niêm yết theo tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm.
Phụ lục 7 Thống kê các công ty phân loại các công ty niêm yết theo tỷ suất cổ tức qua các năm.
Phụ lục 8 Các hình thức trả cổ tức trong năm 2006-2008 và cổ tức dự kiến 2009.
Phụ lục 9 Tình hình chi trả cổ tức của các công ty tại Mỹ.
Phụ lục 10 Tình hình chi trả cổ tức của các ngân hàng tại Mỹ.


Xem Thêm: Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.