TÍNH VỊ CHỦNG TRONG HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC
MỤC LỤC
TÓM TẮT ii
MỤC LỤC vi
Danh Mục Các Hình ix
Danh Mục Các Bảng x
Chương 1 TỔNG QUAN 1
1.1 Giới thiệu 1
1.1.1 Vấn đề: sự tự hào, tự tôn dân tộc và thái độ đối với hàng ngoại 1
1.1.2 Lượng giá của người mua và quyết định mua 2
1.1.3 N.Bản, Tr.Quốc và thái độ người mua đối với hàng Nhật Bản, Trung Quốc 3
1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4
1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu: 5
1.4 Ý nghĩa thực tiễn 5
1.5 Kết cấu của luận văn 6
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT- MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 7
2.1 Giới thiệu 7
2.2 Cơ sở lý thuyết 7
2.2.1 Tính vị chủng của người mua 7
2.2.2 Lượng giá của người mua: Chất lượng cảm nhận và giá cả cảm nhận 10
2.3 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 12
2.4 Tóm tắt 14
Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
3.1 Giới thiệu 15
3.2 Thiết kế nghiên cứu 15
3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ 15
3.2.2 Nghiên cứu chính thức 17
3.3 Nghiên cứu sơ bộ 18
3.3.1 Hiệu chỉnh thang đo 18
3.3.1.1 Tính Vị Chủng (CET) 19
3.3.1.2 Chất Lượng Cảm Nhận (QUA) 20
3.3.1.3 Giá Cả Cảm Nhận (PRI) 21
3.3.1.4 Sẵn Lòng Mua (WIL) 22
3.3.2 Bổ sung khái niệm và hiệu chỉnh mô hình 23
3.4 Nghiên cứu chính thức 25
3.4.1 Mẫu 25
3.4.2 Thông tin mẫu 25
3.5 Tóm tắt 27
Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28
4.1 Giới thiệu 28
4.2 Đánh giá thang đo 28
4.2.1 Độ tin cậy 29
4.2.1.1 Niềm tin hàng nội 29
4.2.1.2 Chất lượng cảm nhận 29
4.2.1.3 Giá cả cảm nhận 30
4.2.2 Phân tích nhân tố 31
4.2.2.1 Niềm tin hàng nội (BEL) 31
4.2.2.2 Chất lượng cảm nhận (QUA) 32
4.2.2.3 Giá Cả Cảm Nhận (PRI) 33
4.2.2.4 Sẵn Lòng Mua (WIL) 33
4.2.2.5 Tính Vị Chủng (CET) 34
4.3 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 40
4.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình- Phân tích hồi quy 42
4.4.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình – trường hợp Trung Quốc 42
4.4.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình – trường hợp Nhật Bản 43
4.5 Kiểm định các giả thuyết 45
4.5.1 Các giả thuyết về quan hệ sẵn lòng mua và các thành phần tính vị chủng,
giá cả cảm nhận, chất lượng cảm nhận và niềm tin hàng nội 46
4.5.2 Các giả thuyết về quan hệ giữa các biến phụ thuộc: 47
4.5.3 Các giả thuyết về sự khác biệt của tính vị chủng theo biến nhân khẩu học: 49
4.5.3.1 Kiểm định lại thang đo tính vị chủng cho bộ mẫu hợp nhất
(Trung Quốc & Nhật Bản) 49
4.5.3.2 Kiểm định H5: giả thuyết về biến nhân khẩu học- tính vị chủng: 50
4.5.4 Kiểm định tương quan giữa tính vị chủng và niềm tin hàng nội: 53
4.6 Tóm tắt 54
Chương 5 Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN 55
5.1 Giới thiệu 55
5.2 Kết quả chính và đóng góp của nghiên cứu 56
5.2.1 Về thang đo CETSCALE 56
5.2.2 Tính vị chủng và tác động của nó đến sự sẵn lòng mua hàng ngoại 57
5.2.3 Tính vị chủng, chất lượng cảm nhận, giá cả cảm nhận với sự sẵn lòng mua 59
5.2.4 Niềm tin hàng nội 59
5.3 Các hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp sau 60

Phụ lục 62
1. Dàn bài thảo luận tay đôi 63
2. Bảng câu hỏi (1) : Trung Quốc 64
3. Bảng câu hỏi (2) : Nhật Bản 66
4. Thống kê mô tả các biến – TRUNG QUỐC 68
5. Thống kê mô tả các biến – NHẬT BẢN 69
6. Độ tin cậy các thành phần Tính Vị Chủng– TRUNG QUỐC 70
8. Độ tin cậy các thành phần Tính Vị Chủng– NHẬT BẢN 72
9. Phân tích nhân tố Sẵn Lòng Mua & Tính Vị Chủng– TRUNG QUỐC 74
10. Phân tích nhân tố Sẵn Lòng Mua & Tính Vị Chủng– NHẬT BẢN 77
11. Hồi quy đa biến – TRUNG QUỐC 80
12. Hồi quy đa biến – NHẬT BẢN 82
13. Kiểm định thang đo CETSCALE – TRUNG QUỐC+NHẬT BẢN 86
14. Kiểm định thang đo BEL (Niềm tin hàng nội) – TRUNG QUỐC+NHẬT BẢN 90
Tài liệu tham khảo 92Xem Thêm: Tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng của người việt nam đối với hàng hóa nhật bản và trung quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng của người việt nam đối với hàng hóa nhật bản và trung quốc sẽ giúp ích cho bạn.