Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam
Mở đầu
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1
1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 1
1.1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1
1.1.2.1. Yêu cầu của WTO 2
1.1.2.2. Các khó khăn 3
1.1.2.3. Các thách thức 3
1.1.2.4. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 4
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng và cấu thành năng lực cạnh tranh của ngành cơ
khí xây lắp 5
1.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 5
1.1.3.2 Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 9
1.2 MỘT SỐ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 11
CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY
LẮP MÁY VIỆT NAM 17
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17
2.1.1 Lịch sử hình thành 17
2.1.2 Các thành viên LILAMA 18
2.2 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 19
2.3 PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY 21
2.3.1 Môi trường bên ngoài 22
2.3.1.1 Môi trường vỹ mô 22
2.3.1.2 Môi trường vi mô 25
2.3.2 Phân tích môi trường nội bộ 32
2.3.2.1 Chiến lược phát triển 32
2.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 34
2.3.2.3 Thương hiệu của LILAMA 38
2.3.2.4 Năng lực tài chính 39
2.3.2.5 Các ngành sản xuất bổ trợ cho ngành 40
2.3.2.6 Chất lượng và tiến độ của sản phẩm 42
2.3.2.7 Trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật 42
2.3.2.8 Năng lực thiết bị thi công 43
2.3.2.9 Hiểu rõ và nắm bắt thị trường vật tư, thiết bị 44
2.3.2.10 Trình độ vi tính hóa áp dụng trong công việc 46
CHƯƠNG III
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP
MÁY VIỆT NAM 51
3.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM 51
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA LILAMA 52
3.2.1: Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA 52
3.2.1.1: Lập bảng ma trận SWOT 52
3.2.1.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược 55
3.2.1.3 Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho LILAMA, trong đó xác định
chiến lược tổng thầu EPC làm chủ đạo 55
3.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển 61
3.2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng các ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho phát
triển tổng thầu EPC 66
3.2.4 Giải pháp về nghiên cứu chuyển giao công nghệ 67
3.2.5 Giải pháp nghiên cứu phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu, văn
hóa LILAMA 69
3.2.6 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin 74
3.2.7 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lươ ïng vật tư, thiết bị
đầu vào 74
3.3. KIẾN NGHỊ 75
3.3.1 Đối với Chính Phủ 75
3.3.2 Đối với Bộ Xây dựng 76
3.3.3 Đối với các UBND các Tỉnh, Thành phố 76
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.