Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ VỐN MẠO HIỂMÅM 1
1.1. Định Nghĩa Về Vốn Mạo Hiểm Và Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm .1
1.2 Phân Loại Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm 2
1.2.1 Dựa Vào Cách Thức Huy Động Vốn . 2
1.2.2 Dựa Vào Cơ Cấu Tổ Chức .3
1.2.3 Dựa Vào Nguồn Huy Động Vốn . .5
1.3 Đặc Trưng Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm 6
1.4 Cơ Chế Hoạt Động Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm 9
1.4.1 Các Thành Phần Tham Gia . .9
1.4.2 Sơ Đồ Hoạt Động Của Vốn Mạo Hiểm .10
1.4.3 Các Giai Đoạn Của Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm 10
1.5 Vai Trò Của Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm .12
1.5.1 Đối Với Thị Trường Tài Chính 12
1.5.2 Đối Với Sự Phát Triển Của Doanh Nghiệp .13
1.5.3 Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế .13
1.6 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Một Số Nước Và Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt
Nam . .14
1.6.1 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Mỹ 15
1.6.2 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Trung Quốc .17
1.6.3 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Đài Loan .19
1.6.4 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Nhật Bản 20
1.6.5 Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt Nam . 23
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNØNG VỐNÁN MẠỌO HIỂMÅM VIỆTÄT NAM .26
2.1 Thị Trường Vốn Mạo Hiểm Ơû Việt Nam . 26
2.1.1 Khái Quát Vốn Mạo Hiểm Ở Việt Nam . .26
2.1.2 Đánh Giá Nguồn Vốn Mạo Hiểm Ơû Việt Nam: .38
2.1.3 Những Hạn Chế Đối Với Sự Phát Triển Của Vốn Mạo Hiểm Ơû Việt Nam .40
2.2 Nhu Cầu Vốn Mạo Hiểm Ơû Việt Nam . 45
2.2.1 Sự Phát Triển Và Nhu Cầu Vốn Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam
.45
2.2.2 Khả Năng Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Sau Khi Việt Nam
Gia Nhập WTO . 51
2.2.3 Nhu Cầu Vốn Mạo Hiểm Của Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ 53
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNÅN THỊ TRƯỜNØNG VỐNÁN MẠỌO HIỂMÅM VIỆTÄT
NAM . .60
3.1 Đánh Giá Mối Tương Quan Giữa Sự Gia Tăng Số Lượng Quỹ Đầu Tư Với Số
Lượng Doanh Nghiệp Cũng Như Quy Mô TTCK 60
3.2 Thành Lập Quỹ Đầu Tư Vốn Mạo Hiểm Theo Cơ Cấu Nội Địa .63
3.2.1 Sự Cần Thiết Cần Thành Lập Một Quỹ Mạo Hiểm Nội Địa 63
3.2.2 Những Nghiên Cứu Tiền Đề 64
3.2.3 Mô Hình Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Nội Địa . .65
3.3 Các Giải Pháp Khác Từ Phía Chính Phủ 70
3.3.1 Khuyến Khích Các Tổ Chức Đầu Tư Tham Gia Sâu Hơn Vào Thị Trường Tài
Chính . .70
3.3.2 Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực 71
3.3.3 Đầu Tư Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Phát Triển 71
3.3.4 Phát Triển Bền Vững Thị Trường Chứng Khoán 72
3.3.5 Tạo Môi Trường Cho Vốn Mạo Hiểm Hoạt Động 74
3.4 Giải Pháp Từ Phía Doanh Nghiệp 75
3.4.1 Chủ Động Và Chuyên Nghiệp Trong Cách Tiếp Cận Vốn Mạo Hiểm 75
3.4.2 Nâng Cao Năng Lực Của Đội Ngũ Lãnh Đạo . 76
3.4.3 Xây Dựng Một Khuôn Khổ Quản Trị Doanh Nghiệp Hiện Đại .77
3.4.4 Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Doanh Nghiệp Rõ Ràng 78
3.4.5 Minh Bạch Tài Chính . 79
3.4.6 Thiết Lập Dự Aùn Đáp Ưùng Yêu Cầu Của Quỹ Đầu Tư 79
3.4.7 Một Số Gợi Yù Giúp Doanh Nghiệp Tiếp Cận Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm .81
3.5 Đề Xuất Mô Hình Kiểm Định Hiệu Quả Của Nguồn Vốn Mạo Hiểm 84


Xem Thêm: Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường vốn mạo hiểm Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.