Tên đề tài:
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế hiện đại, sẽ không thể phát triển nếu không tiến hành đầu tư, hoạt động đầu tư được coi là tiền đề của sự phát triển. Dự án đầu tư là một hình thức cụ thể hoá các kế hoạch đầu tư. Đầu tư theo dự án được xem như là một hình thức đầu tư có hiệu quả nhất. Dự án đầu tư có vai trò quyết định việc thực hiện các hoạt động đầu tư. Và thẩm định dự án đầu tư là một khâu trọng yếu trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư chịu ảnh hưởng rất lớn của các quyết định đầu tư và giấy phép đầu tư., trong khi đó hậu quả của việc ra quyết định đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư phụ thuộc vào chất lượng của công tác thẩm định. Như vậy chất lượng của công tác thẩm định sẽ trực tiếp tác động lên các quyết định. Các hoạt động đầu tư, thẩm định dự án đầu tư trở thành một khâu không thể thiếu được trước khi ra quyết định đầu tư và cấp giấy phép đầu tư.


Trong sự nghiệp CNH – HĐH của nước ta hiện nay thì đối sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội là mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.


Để thực hiện mục tiêu này Nhà nước ta đã có những chính sách, chiến lược nhằm khuyến khích các tổ chức, đơn vị, dân cư hoạt động đóng góp vào nền kinh tế.


Là một tổ chức tín dụng, Ngân hàng Công thương Hà Tây (NHCT HT) cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Với bản chất đi vay để cho vay NHCT Hà Tây trong những năm qua đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước. NHCT Hà Tây đã tạo tiền đề về vốn cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dây truyền công nghệ, vốn lưu động, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội.
Trong thời gian thực tập tại NHCT Hà Tây , tôi thấy rằng công tác thẩm định dự án đầu tư là rất quan trọng trong việc góp phần vào thành công của Ngân hàng. ý thức được tầm quan trọng này, do đó tôi lựa chọn đề tài “Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hà Tây ”. Chuyên đề gồm 3 chương.


Chương I : Những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư.
Chương II : Thực trạng thẩm định các dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hà Tây.


Để hoàn thành chuyên đề này tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thu Hà, người đã hướng dẫn tôi thực hiện. Do thời gian nghiên cứu có hạn và kiến thức chuyên môn còn hạn chế, nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong được sự giúp đỡ của các thầy, cô trong khoa. Xin chân thành cảm ơn.


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1


Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư 3
I. Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư 3
1. Dự án đầu tư 3
1.1. Khái niệm về dự án đầu tư. 3
1.2. Vai trò của dự án đầu tư. 5
1.3. Nội dung của dự án đầu tư. 6
1.4. Các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án đầu tư. 7
2. Thẩm định dự án đầu tư. 10
2.1. Khái niệm. 10
2.2. Nội dung của thẩm định dự án đầu tư. 11
2.3. Quy trình thẩm định dự án đầu tư 20
II. Ngân hàng thương mại 22
1. Định nghĩa 22
2. Các chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 23
3. Vai trò của thẩm định trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 26


Chương II: Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư tại Ngân hàng công thương Hà Tây 28
I. Khái quát về Ngân hàng Công thương Hà Tây: 28
1. Lịch sử hình thành và phát triển: 28
2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương Hà Tây: 29
2.1. Phòng kế toán giao dịch: 31
2.2. Phòng tài trợ thương mại : 32
2.3. Phòng khách hàng doanh nghiệp: 33
2.4. Phòng khách hàng cá nhân: 34
2.5. Phòng thông tin điện toán 35
2.6. Phòng tổng hợp tiếp thị: 37
2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ 38
2.8. Phòng tổ chức hành chính: 39
3. Tình hình hoạt động của NH Công thương Hà Tây, giai đoạn 2003 – 2005: 41
II. Thực trạng công tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Công thương Hà Tây: 43
1. Thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng Công thương Hà Tây: 43
2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng Công thương Hà Tây: 45
2.1. Thẩm định bộ hồ sơ xin vay vốn 45
2.2. Thẩm định dự án về mặt kỹ thuật : 46
2.3. Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh : 47
2.4. Thẩm định dự án về mặt tài chính 49
2.5. Thẩm định điều kiện an toàn vốn vay : 52
2.6. Kết luận 53
3. Tình hình thẩm định tại Ngân hàng Công thương Hà Tây: 53
III. Đánh giá về hoạt động thẩm định tại Ngân hàng Công thương Hà Tây: 54
1. Những mặt đã đạt được. 54
1.1. Về quy trình và phương pháp thẩm định. 55
1.2. Về thiết bị thông tin. 55
1.3. Về đội ngũ cán bộ. 56
2. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác thẩm định. 56
2.1. Về phương pháp thẩm định: 56
2.2. Thông tin. 57
2.3. Về thời gian, thủ tục thẩm định. 58
3. Nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hà Tây: 58
Kết luận 60
Tài liệu tham khảo 61


Xem Thêm: Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.