Tên đề tài:
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở HẢI PHÒNG
LỜI MỞ ĐẦU


Khu công nghiệp- khu chế xuất là mô hình kinh tế mới ở nước ta. Được hình thành và phát triển trong những năm đầu của thập niên 90, đến nay cả nước đã có một mạng lưới bao gồm khoảng 82 khu công nghiệp. Các khu công nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.


Trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng và Nhà nước, Hải Phòng đã nhanh chóng tiếp cận với thị trường quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế- xã hội. Việc sớm hình thành các khu chế xuất và khu công nghiệp ( là địa phương thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh xây dựng KCX và là địa phương đầu tiên xây dựng KCN) đã tạo một môi trường đầu tư ý tưởng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.


Sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á, các quốc gia đã nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn FDI so với dòng vốn đầu tư gián tiếp và vay thương mại. Trên thế giới đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia trong chiến dịch lôi kéo, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là một thách thức đối với Việt Nam nói chung và cụ thể là ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn FDI của các khu công nghiệp Hải Phòng nói riêng. Vấn đề đặt ra là làm cách nào có thể đẩy mạnh được nguồn vốn quan trọng này để phát triển ngành công nghiệp vẫn còn lạc hậu ở địa phương. Qua nghiên cứu thực trạng, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các KCN-KCX Hải Phòng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Đây cũng chính là nội dung chính trong đề án môn học của em:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp – khu chế xuất ở Hải Phòng.


Em xin chân thành cảm ơn PGS.Ts. Nguyễn Bạch Nguyệt đã giúp đỡ tận tình trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Tuy nhiên, do hạn chế của tài liệu thu thập được và kinh nghiệm hiểu biết còn ít nên đề tài không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để đề án môn học của em được hoàn chỉnh hơn, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao hơn.


Mục lục
Lời Mở Đầu 1


Phần I: Những vấn đề lý luận chung 2
I. Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
1.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2.Các hình thức của FDI 2
3.Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
II.Một số vấn đề lý luận về khu công nghiệp- khu chế xuất 7
1.Khái niệm và đặc điểm của khu công nghiệp và khu chế xuất 7
2. Vai trò của KCN- KCX trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam 9
3.Mối quan hệ FDI và KCN- KCX 11
4.Kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN-KCX; và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 12


Phần II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp- khu chế xuất ở Hải Phòng 16
I.Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN-KCX Hải Phòng 16
1. Những lợi thế và tiềm năng đầu tư của Hải Phòng 16
2. Những yếu tố làm hạn chế thu hút đầu tư nước ngoài vào KCN-KCX Hải Phòng. 19
II. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp và các khu chế xuất Hải Phòng 19
1.Quá trình hình thành các KCN- KCX Hải Phòng 19
2. Thực trạng thu hút FDI vào các KCN- KCX Hải Phòng 21
III. Đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào KCN- KCX Hải Phòng 30
1. Kết quả, hiệu quả đạt được trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 30
2. Một số hạn chế trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN-KCX Hải Phòng và nguyên nhân của chúng. 35


Phần III: Định hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp và khu chế xuất Hải Phòng 38
1.Định hướng đầu tư phát triển chung cho các khu công nghiệp trong cả nước 38
2.Định hướng thu hút FDI vào phát triển KCN- KCX ở Hải Phòng 39
II. Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI vào các KCN-KCX ở Hải Phòng 40
1.Giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp 40
2. Những cơ chế chính sách ưu đãi về tài chính và những kiến nghị cụ thể về giải pháp 41
3. Giải pháp về quy hoạch phát triển KCN- KCX của Hải Phòng. 46
4. Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút FDI vào các KCN- KCX Hải Phòng 46
5. Giải Pháp về vận động đầu tư vào KCN- KCX Hải Phòng 48
6. Giải Pháp tăng cường chất lượng đội ngũ lao động trong các KCN- KCX Hải Phòng 49


Kết luận 51
Tài liệu tham khảo 52


Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.