Tên đề tài:
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẤU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 - 2005


LỜI NÓI ĐẦU.


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam, đưa nước ta từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định được mục tiêu vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh sẽ đạt được trong thời gian không xa. Đảng và Nhà nước đã có những định hướng đúng đắn với các chiến lược cho từng giai đoạn cùng với những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khai thác và sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có đồng thời thu hút thêm nguồn lực từ bên ngoài. Hiện nay, một nguồn lực quan trọng nhất mà chúng ta có thể khai thác từ bên ngoài nhằm mục đích phát triển kinh tế là vốn và công nghệ. Vì đây là yếu tố rất cần thiết, chúng ta đang thiếu (vốn) và trình độ công nghệ vừa thiếu, vừa lạc hậu, không đủ đáp ứng cho nhu cầu cho thực hiện mục tiêu CNH-HĐH đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với những biện pháp đã được áp dụng từ trước đến nay, Nhà nước cần phải thường xuyên điều chỉnh các cơ chế, chính sách để khắc phục những hạn chế và luôn luôn tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn và công nghệ vào thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.


Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các giải pháp đã được áp dụng cũng như các giải pháp định hướng nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư và đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, em xin được lựa chọn đề tài: “NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM THỜI KỲ 2001-2005”.


Trong thời gian thực hiện đề tài, với những tài liệu và thông tin thu thập được chưa đầy đủ và khả năng viết bài còn hạn chế, em mong sẽ được thầy góp ý và hướng dẫn giúp em hoàn thành đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy!


PHỤ LỤC.


Phần1:Lời nói đầu. 1
Phần2:Nội dung
I. Lý luận chung về đầu tư và nguồn vốn FDI. 2
1. Vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư. 2
2. Các hình thức đầu tư. 5
3. Khái quát về nguồn vốn FDI. 5
4. Cơ sở pháp lý của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 9
5. Các dự án và địa bàn được khuyến khích đầu tư. 10
6. Một số xu hướng vận động chủ yếu của ĐTNN. 11
II.Thực trạng của hoạt động ĐTTTNN tại. 13
1. Đánh giá chung. 13
2. Thực trạng theo cơ cấu nguồn vốn FDI. 14
3. Những kết quả đạt được và hạn chế trong quá trình thực hiện ĐTTTNNtại Việt Nam thời gian qua. 17
4. Những thuận lợi và khó khăn trong thu hút và sử dụng vốn FDI. 20
5. Bài học về vận động và thu hút vốn FDI trong thời gian qua 22
6. Xu thế vận động của dòng FDI tại Việt Nam. 23
III.Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI giai đoạn 2001-2005. 24
1. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch 2001-2005. 24
2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2001-2005 25
3. Định hướng thu hút đầu tư 25
4. Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút nguồn vốn FDI trong giai đoạn 2001-2005 25
Phần3: Kết luận 35


Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam thời kỳ 2001-2005
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam thời kỳ 2001-2005 sẽ giúp ích cho bạn.