Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY PIDI
CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP


I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU


1. Khái niệm đấu thầu và vai trò của đấu thầu


1.1. Khái niệm đấu thầu


Theo định nghĩa trong từ điển Bách khoa Việt Nam năm 1995:
Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình để người nhận thầu xây dựng công trình (người dự thầu) công bố giá mà mình muốn nhận. Người gọi thầu sẽ lựa chọn người dự thầu nào phù hợp với điều kiện của mình với giá thấp hơn.
Theo định nghĩa này thì đấu thầu là một hoạt động mua bán, trong đó người mua là người mời thầu, người bán là người dự thầu và đối tượng mua bán là các công trình xây dựng.
- Theo định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt năm 1998:
Đấu thầu là việc đọ công khai, ai nhận làm, nhận bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm hoặc được bán.
Đối tượng mua bán trong định nghĩa này rộng hơn so với định nghĩa đấu thầu trong từ điển bách khoa không chỉ là công trình xây dựng mà còn có thể là các hàng hoá và dịch vụ khác.

- Theo quy chế đấu thầu Việt Nam 1/9/1999:
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng những yêu cầu của bên mời thầu. ở đây bên mua còn gọi là Bên mời thầu, bên bán còn gọi là các Nhà thầu. Vì là một quá trình lựa chọn do vậy bên mua sẽ đưa ra cho bên bán những yêu cầu như: thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, các công việc được tiến hành tuần tự như thế nào và đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn Nhà thầu. Tất cả những yêu cầu đó được để trong Hồ sơ mời thầu do bên mời thầu lập. Sau một thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu bên bán sẽ trả lời cho bên mua và nộp một bản chào hàng (thể hiện trong Hồ sơ dự thầu).
Việc quyết định có đấu thầu hay không phụ thuộc vào nguồn vốn tài trợ cho dự án. Nếu là vốn của doanh nghiệp tư nhân thì chủ đầu tư tự quyền quyết định có thực hiện đấu thầu hoặc không. Nhưng nếu sử dụng vốn của Nhà nước hay vốn do Nhà nước quản lý thì bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Nhà nước và các tổ chức tài trợ. Hoạt động đấu thầu mang tính chất bắt buộc phụ thuộc vào nguồn vốn và tuân theo pháp luật hiện hành


MỤC LỤC


Chương I. Một số vấn đề lý luận về đấu thầu và đấu thầu xây lắp
I. Một số vấn đề lý luận về đấu thầu
1. Khái niệm và nguyên tắc đấu thầu
2. Các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
3. Các loại hình đấu thầu
4. Vai trò của đấu thầu
II. Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây lắp
1. Khái niệm đấu thầu xây lắp
2. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp
3. Hồ sơ dự thầu
4. Tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá hồ sơ dự thầu
III. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu trong đấu thầu của doanh nghiệp xây lắp
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của doanh nghiệp xây lắp
1. Yếu tố chủ quan
2. Yếu tố khách quan


Chương II. Thực trạng hoạt động đấu thầu xây lắp tại công ty PIDI giai đoạn 2002 – 2004
I. Giới thiệu về công ty PIDI
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Chức năng nhiệm vụ và các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty
3. Cơ cấu bộ máy tổ chức
4. Bộ máy thực hiện công tác đấu thầu của công ty PIDI
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2002 – 2004
II. Giới thiệu các nguồn lực của công ty PIDI
1. Nguồn nhân lực và cơ chế quản lý nguồn nhân lực
2. Năng lực máy móc thiết bị của công ty PIDI
3. Năng lực về tài chính
III. Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty PIDI giai đoạn 2002 - 2004
1. Quy trình tham dự thầu
1.1. Thu thập thông tin
1.2. Mua hồ sơ mời thầu
1.3. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
1.4 Trình duyệt, đóng gói và nộp hồ sơ dự thầu
1.5. Thương thảo và ký hợp đồng
1.6. Hậu đấu thầu
2. Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty PIDI trong giai đoạn 2002 – 2004
3. Đánh giá thực trạng khả năng thắng thầu của công ty PIDI
3.1. Năng lực và kinh nghiệm:
3.2. Về kỹ thuật, chất lượng công trình:
3.3. Giá dự thầu
III. Đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động đấu thầu tại công ty PIDI
1. Những kết quả đạt được của hoạt động đấu thầu
1.1. Doanh thu tăng có sự đóng góp đáng kể của hoạt động xây lắp
1.2. Tăng đầu tư máy móc thiết bị
1.3. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, năng lực chuyên môn được nâng cao
1.4. Thị trường được mở rộng, nâng cao uy tín của công ty
2. Những hạn chế trong công tác đấu thầu và nguyên nhân
2.1. Những hạn chế
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
2.2.1. Nguyên nhân khách quan
2.2.1. Nguyên nhân chủ quan


Chương III. Một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty PIDI
I. Cơ hội và thách thức đối với công ty PIDI
1. Cơ hội cho công ty PIDI
2. Những thách thức đối với công ty PIDI
II. Phương hướng phát triển của công ty PIDI trong giai đoạn 2005 - 2010
1. Phương hướng phát triển của công ty PIDI
2. Định hướng cho hoạt động đấu thầu
III. Một số giải pháp
1. Nghiên cứu xác định cơ hội, xây dựng kế hoạch dự thầu
2. Hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ dự thầu
3. Giải pháp về giá dự thầu
4 Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn
5. Biện pháp nâng cao năng lực máy móc thiết bị và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với điều kiện của công ty.
6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
7. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín của công ty
8. Tăng cường liên doanh, liên kết, tham gia hiệp hội các nhà thầu
III. Một số kiến nghị
1. Kiến nghị với Nhà nước
1.1. Quy định rõ cách tính giá gói thầu
1.2. Quy định cụ thể việc phân chia dự án thành các gói thầu
1.3. Quy định rõ ràng các trường hợp phải đấu thầu rộng rãi
1.4. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính về đấu thầu
1.5. Đổi mới cơ chế xét thầu tạo sự công bằng cho các nhà thầu
1.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động đấu thầu
2. Kiến nghị với Tổng Công ty phát triển Công nghệ mới và Du lịch (NEWTEDCO)


Xem Thêm: Một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty PIDI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty PIDI sẽ giúp ích cho bạn.