Tên đề tài:
TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TRONG ĐÓ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ LÀ NHIỆM VỤ QAUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU
LỜI NÓI ĐẦU


Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với đầu tư và phát triển không chỉ ở các nước nghèo, mà kể cả ở các nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, trên thế giới, nguồn vốn đầu tư này có khoảng trên 800 tỷ USD, trong đó hơn 40% là đầu tư vào khu vực các nước đang phát triển. Kinh nghiệm phát triển hiện đại của một số nước Đông Nam á cho thấy, FDI đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các quốc gia. Trong gần 20 năm qua, kể từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước, FDI đã có những đóng góp quan trọng. Đến nay, nền kinh tế đã từng bước ổn định, Việt Nam đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát triển tăng tốc, FDI lại càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung Ương Đảng nếu rõ “Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững” và Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ cũng một lần nữa nhấn mạnh: “Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”.


Vì vậy tác giả mạnh dạn thực hiện đề tài này với mong muốn tìm hiểu đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Do thời gian nghiên cứu có hạn nên chỉ nghiên cứu các dữ liệu được xuất bản từ năm 2000 trở lại đây.

Kết cấu của bài viết gồm 2 phần:
Phần 1: Lý luận chung
Phần 2: Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG 2
1. Khái niệm về đầu tư 2
2. Đầu tư nước ngoài 2
3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
4. Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu tư nước ngoài 4
5. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các nước đang phát triển 8
6. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10


PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 12
1. Dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tăng mạnh 12
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khả quan 12
3. Để có được những kết quả đáng khích lệ của hoạt động ĐTNN trong thời gian qua là bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân 13
4. Những mặt hạn chế 14
5. Triển vọng năm 2006 15


PHẦN 3: ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA 19
1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 19
2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài 25
KẾT LUẬN 28


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29


Xem Thêm: Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ quan trọn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ quan trọn sẽ giúp ích cho bạn.