Tên đề tài:
TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở VỤ THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ - BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm qua, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Đặc biệt là về kinh tế, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vạch ra đường lối đúng đắn: phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, tranh thủ nội lực kết hợp với phá huy ngoại lực phát triển, đẩy mạnh nền kinh tế.


Để có thể đạt được kết quả đó cần có sự đầu tư hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả dự án nói riêng và chiến lược phát triển nóí chung. Việc thẩm định dự án do đó có vai trò cần thiết không thể thiếu.
Bộ kế hoạch đầu tư nói chung và vụ thẩm định và giám sát đầu tư nói riêng đã được Nhà nước tin tưởng giao trọng trách quan trọng đó. Công tác thẩm định ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp, to lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩ xã hội.


Nhằm tìm hiểu công tác thẩm định-một công tác khó khăn và quan trọng, em chọn đề tài “tình hình thẩm định dự án đầu tư ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư-Bộ kế hoạch đầu tư”làm đối tượng cho chuyên đề thực tập của mình.
Bài viết tập trung nội dung cơ bản của công tác thẩm định dự án ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư cùng một số ý kiến của tác giả.Với mục đích đó bài viết chia làm hai chương:


Chương I: Thực trạng công tác thẩm định ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư
Chương II: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư.


Xem Thêm: Tình hình thẩm định dự án đầu tư ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư - Bộ kế hoạch đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thẩm định dự án đầu tư ở vụ thẩm định và giám sát đầu tư - Bộ kế hoạch đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.