Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong Công ty cổ phần Kết cấu Thép cơ khí H

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong Công ty cổ phần Kết cấu Thép cơ khí H


  Tên đề tài:
  Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong Công ty cổ phần Kết cấu Thép cơ khí HT – steel

  Mở đầu


  Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó có nhiệm vụ đầu tư mới, tái tạo và phát triển năng lực sản xuất mới cho tất cả các ngành trong lĩnh vực sản xuất. Với việc tham gia tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất, đầu tư xây dựng đã sử dụng một khối lượng lớn nguồn vốn của nền kinh tế. Bởi vậy, hoạt động đầu tư xây dựng ngày nay là một ngành nghề phát triển rất mạnh mẽ và được sự quan tâm của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, việc củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng là vấn đề rất cần thiết và cấp bách.


  Hợp đồng xây dựng là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động xây dựng. Việc kí kết, thực hiện hợp đồng phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật mới có thể giúp gắn chặt mối quan hệ hợp tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.


  Những văn bản pháp luật ban hành hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng xây dựng đã được các cấp chính quyền quan tâm chú trọng. cho đến thời điểm này đã được sửa đổi bổ sung nhiều lần, và đang trên con đường hoàn thiện. Tuy nhiên việc áp dụng các chính sách mới trong việc kí kết và thực hiện hợp đồng vẫn đang có nhiều vấn đề cần bàn luận. Bài viết “Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí HT – steel” dưới đây trình bày một cách khái quát về tình hình áp dụng pháp luật trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng ở công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel.


  MỤC LỤC

  Mở đầu 1
  Chương I. Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng 3
  1. Khái niệm hợp đồng xây dựng 3
  1.1. Hợp đồng xây dựng 3
  1.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 4
  1.2.1. Phạm vi áp dụng 4
  1.2.2. Đối tượng áp dụng 4
  2. Phân loại 4
  3. Hình thức hợp đồng 5
  4. Hồ sơ hợp đồng 6
  5. Nội dung của hợp đồng 6
  5.1. Nội dung công việc phải thực hiện, hay khối lượng công việc chủ yếu và tiêu chuẩn áp dụng 7
  5.2. Chất lượng và các yêu cầu kĩ thuật khác của công việc 7
  5.3. Thời gian và tiến độ thực hiện: 7
  5.4. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao 7
  5.5. Giá cả 7
  5.6. Phương thức thanh toán 10
  5.6.1. Tạm ứng 10
  5.6.2. Thanh toán hợp đồng 10
  5.7. Thời hạn bảo hành 11
  5.8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 11
  5.9. Các thỏa thuận khác theo từng loại hợp đồng 12
  5.10. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng 12
  6. Một số vấn đề pháp lý về đấu thầu theo Luật đấu thầu 2005 13
  6.1. Lựa chọn nhà thầu 14
  6.1.1. Lựa chọn nhà thầu: 14
  6.1.2. Chỉ định thầu 15
  6.1.3 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 16
  6.2. Quy định chung về đấu thầu 16
  6.2.1. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu 16
  6.2.2. Phương thức đấu thầu 16
  6.2.3. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 17
  6.2.4. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 18
  6.3. Trình tự thực hiện đấu thầu 19
  6.3.1. Chuẩn bị đấu thầu 19
  6.3.2. Tổ chức đấu thầu 20
  6.3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu 21
  6.3.4. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu 22
  6.3.5. Phê duyệt kết quả đấu thầu 22
  6.3.6. Thông báo kết quả đấu thầu 23
  6.3.7. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 23
  6.4. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu 23
  6.4.1. Hủy đấu thầu 23
  6.4.2. Loại bỏ hồ sơ dự thầu 24
  6.5. Hợp đồng 24
  6.5.1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 24
  6.5.2. Hình thức hợp đồng 25
  6.5.3. Nội dung hợp đồng 26
  6.5.4. Chế độ ký kết hợp đồng 26
  6.5.5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 27
  6.5.6. Bảo hành 27
  6.5.7. Điều chỉnh hợp đồng 27
  6.5.8. Thanh toán hợp đồng 28
  6.5.9. Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 29
  7. Chế độ kí kết hợp đồng 30
  8. Chế độ thực hiện hợp đồng 30
  8.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 30
  8.2. Nguyên tắc hủy bỏ hợp đồng 31
  9. Xử lý vi phạm hợp đồng 31
  9.1. Căn cứ xác định trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng 31
  9.1.1. Hành vi vi phạm hợp đồng 32
  9.1.2. Xác định thiệt hại 32
  9.1.3. Mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xảy ra 33
  9.1.4. Lỗi 33
  9.2. Các chế tài áp dụng 33
  9.3. Nguyên tắc áp dụng các chế tài 35
  10. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 36
  10.1. Thương lượng trực tiếp giữa các bên 37
  10.2. Hòa giải 37
  10.3. Trọng tài 37
  10.4. Tòa án 38


  Chương II. Thực tiễn áp dụng chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí - HT steel 39
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 39
  1.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 39
  1.2. Ngành nghề kinh doanh 42
  1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 43
  1.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 43
  1.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 43
  1.3.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của văn phòng đại diện công ty 44
  1.3.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 44
  1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 46
  1.5. Một số số liệu cơ bản về số lượng lao động của công ty 48
  1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 49
  1.7. Các loại hợp đồng công ty đã kí kết 50
  1.7.1. Hợp đồng lao động 50
  1.7.2. Hợp đồng tín dụng 51
  1.7.3. Hợp đồng bảo hiểm 52
  1.7.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa 53
  1.7.5. Hợp đồng xây dựng 53
  2. Áp dụng chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng tại công ty 54
  2.1. Tình hình kí kết hợp đồng tại công ty 54
  2.1.1. Đàm phán kí kết hợp đồng 54
  2.1.2. Thẩm quyền kí kết 54
  2.1.3. Phương thức để đi đến kí kết hợp đồng xây dựng 54
  2.1.4. Các loại hợp đồng xây dựng công ty đã kí kết 55
  2.2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng 57
  2.3. Hình thức và nội dung hợp đồng xây dựng tại công ty 58
  2.4. Thực hiện hợp đồng 59
  2.5. Giải quyết tranh chấp 60
  2.5.1. Thương lượng trực tiếp 60
  2.5.2. Hòa giải 60
  2.5.3. Trọng tài 60
  2.5.4. Tòa án 61


  Chương III. Những thuận lợi, khó khăn trong việc kí kết hợp đồng xây dựng và việc nâng cao hiệu quả kí kết thực hiện hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 62
  1. Những thuận lợi, khó khăn 62
  1.1. Thuận lợi 62
  1.2. Khó khăn 64
  2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kí kết thực hiện hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí – HT steel 71
  2.1. Kiến nghị với Nhà nước 71
  2.2. Kiến nghị với công ty 74
  Kết luận 77
  Tài liệu tham khảo 78


  Xem Thêm: Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong Công ty cổ phần Kết cấu Thép cơ khí H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế độ pháp lý về hợp đồng xây dựng và thực tiễn áp dụng trong Công ty cổ phần Kết cấu Thép cơ khí H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status