Tên đề tài:
Chế độ pháp lý của hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và thực tiễn áp dụng tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay với xu hướng nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích xuất khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. Với việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tố chức Thương mại Thế giới (WTO ) đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Trong bối cảnh như vậy việc tham gia vào thị trường thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải hiểu rõ về luật pháp quốc tế. Trong thực tế vì thiếu hiểu biết về pháp luật quốc tế nhất là pháp luật về thương mại quốc tế mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chịu thiệt thòi khi phát sinh tranh chấp với doanh nghiệp nước ngoài. Do đó việc tìm hiểu về pháp luật thương mại quốc tế là rất quan trọng, nhất là trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Xuất phát từ thực tế trên chuyên đề này tập trung nghiên cứu về: Chế độ pháp lý của hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và thực tiễn áp dụng tại công ty gạch ốp lát Hà Nội.


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 2
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 2
1. Sự cần thiết và ý nghĩa của hoạt động kinh tế đối ngoại 2
2.Hợp đồng xuất khẩu. 4
2.1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. 4
2.2 Nhưng biểu hiện của yếu tố nước ngoai trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. 5
3. Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 6
3.1 Điều ước quốc tế: 6
3.2. Tập quán thương mai quốc tế. 8
3.3.Tiền lệ pháp về thương mại (Án lệ): 9
3.4 Luật quốc gia: 10
4.Hình thức của hợp đồng. 10
II. CHẾ ĐỘ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 11
1.Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng: 11
1.1.Điều kiện về chủ thể 11
1.2.Điều kiện về hàng hóa. 11
1.3.Điều kiện về hình thức của hợp đồng. 12
2.Ký kết hợp đồng. 12
2.1Cách thức ký kết hợp đồng 12
2.2 Trình tự ký kết hợp đồng: 13
2.3.Thời điểm ký kết hợp đồng 15
3.Những nôi dung chủ yếu của hợp dồng 16
III. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU. 18
1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng. 18
2. Thực hiện hợp đồng về nội dung. 19
IV. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 19
1. Các căn cứ xác định trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 19
2.Các hình thức trách nhiêm pháp lý do vi phạm hợp đồng. 20
2.1.Buộc thực hiên đúng hợp đồng 20
2.2.Phạt vi phạm. 21
2.3.Buộc bồi thường thiệt hại. 22
2.4.Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 23
2.5.Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng. 23
2.6.Huỷ bỏ hợp đồng. 23
V.TRANH CHẤP VÀ VIỆC GIẢ QUYẾT TRANH CHẤP 24
1.Thương lượng giữa các bên. 25
2.Hoà giải. 25
3.Giải quyết các tranh chấp theo thủ tục trọng tài. 26
4.Giải quyêt tranh chấp theo thủ tục tư pháp tại toà. 27


CHƯƠNG II: THƯC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 28
I.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY. 28
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty và đặc điểm sản xuất của công ty. 30
2.1.Chức năng nhiệm vụ: 30
2.2.Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 30
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty: 32
4.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 33
4.1.Giám đốc công ty: 33
4.2. Phó giám đốc công ty: 33
4.3.Các phòng ban phân xưỏng: 33
II.CÔNG TÁC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY . 43
1. Công tác ký kết hợp đồng 43
1.1.Các hình thức đàm phán tại công ty. 43
1.2.Thẩm quyền ký kết 44
1.3.Địa điểm và thời gian giao nhận hàng. 44
1.4.Phương thức thanh toán. 44
2.Quá trình thực hiện hợp đồng tại công ty. 44


CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG . 54
1.Thuận lợi. 54
2.Khó khăn. 54
II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 55
1. ĐỐI VỚI CÔNG TY 55
1.1.Phát triển một chiến lược xuất khẩu. 55
1.2.Phát triển kế hoạch tiếp thị: 57
1.3. Lập kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm. 57
1.4. Tăng cường nghiệp vụ đàm phán. 58
1.5. Vấn đề nhân lực. 59
2. Đối với nhà nước. 59
2.1.Đối với chính sách hỗ trợ xuất khẩu: 59
2.2. Đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 61
KẾT LUẬN 61


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63Xem Thêm: Chế độ pháp lý của hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và thực tiễn áp dụng tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế độ pháp lý của hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và thực tiễn áp dụng tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.