Tên đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
LỜI MỞ ĐẦU


Đấu thầu là một phương thức có tính khoa học, khách quan góp phần tích cực hạn chế tình trạng thất thoát lãng phí, tiêu cực trong xây dựng cơ bản ở nước ta hiện nay, không chỉ đem lại hiệu quả cho chủ đầu tư, cho Nhà nước, xã hội mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng đổi mới nhằm nâng cao năng lực về mọi mặt. Đấu thầu là phương thức hiệu quả nhất để chủ đầu tư lựa chọn được đơn vị có đủ năng lực thực hiện tốt nhất yêu cầu xây dựng của mình.
Đối với doanh nghiệp xây dựng, tham gia đấu thầu là cơ hội để doanh nghiệp tạo đầu ra cho sản phẩm, qua đó duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Để nắm bắt được cơ hội, doanh gnhiệp phải tự nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc hoàn thiện, tối ưu hoá hoạt động sản xuất, trong đó đặt trọng tâm vào các yếu tố kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và đặc biệt là giá thành sản phẩm.


Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô, qua tìm hiểu thực tế cho thấy Công ty là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, tham gia đấu thầu trong nhiều lĩnh vực như cung ứng dịch vụ tư vấn, thi công xây lắp v.v Trong đó, đấu thầu xây lắp là một trong những lĩnh vực có tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó chính là lí do giúp em quyết tâm nghiên cưua đề tài này , đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô” .Với khoảng thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô, được sự hướng dẫn của thầy giáo Th.s Đặng Ngọc Sự và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú , anh chị ở công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này . Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện chuyên đề , không tránh khỏi có những thiếu sót và suy nghĩ chưa thấu đáo, em kính mong nhận được sự đánh giá và góp ý của thầy giáo và các cô chú, anh chị để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.


MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu
I. Khái quát chung về đấu thầu
1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu
2. Nguyên tắc và phương thức của đấu thầu
2.2. Phương thức đấu thầu 3.
Các loại hình đấu thầu
3.1. Đặc điểm của đấu thầu xây lắp
3.2. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp .6
3.3. Hồ sơ dự thầu xây lắp
3.4. Tiêu chuẩn đấnh giá và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp . 7
II. Thực tiễn của cạnh tranh trong đấu thầu ở các doanh nghiệp xây dựng
1. Vai trò của chủ thầu xây dựng
2. Hình thức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong đấu thầu xây lắp
3. Các tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng
4. Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng
4.1. Kinh nghiệm nhà thầu
4.2. Số liệu tài chính 2
4.3. Gía dự thầu
4.4. Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư . 13


Chương II. Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô
I. Giới thiệu chung về công ty cp đầu tư và xd Thành Đô
1. Qúa trình phát triển của công ty trong thời gian qua 15
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 16
II. Tình hình đấu thầu ở công ty thời gian qua . 22
1. Quy trình đấu thầu của công ty 22
1.1. Khảo sát thị trường 3
1.2. Đơn dự thầu
1.3. Hồ sơ mời thầu
1.4. Tham gia đấu thầu
1.5. Hoàn thiện và kí hợp đồng
2. Thực trạng đấu thầu diễn ra ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô trong thời gian qua
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô
3.1. Vốn và bố trí cơ cấu vốn
3.2. Máy móc thiết bị và công nghệ 34
3.3. Nguồn lực về con người 35
4.Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô
4.1. Gía dự thầu
4.2. Năng lực tài chính
4.3. Năng lực kĩ thuật
III. Đánh giá về tình hình đấu thầu và sức cạnh tranh trong đấu thầu của công ty thời gian qua 41
1. Kết quả đạt được
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1. Thuận lợi 1
2.2 .Khó khăn
3. Đánh giá sức cạnh tranh của công ty so với
doanh nghiệp khác


Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô
I. Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu . 44
1. Về giá dự thầu 44
2. Về huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 45
3. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 46
4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 47
5. Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín của công ty . 47
6. Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình và
giám sát thi công công trình 48
7. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công
II. Một số kiến nghị 49
1. Kiến nghị với Nhà nước
2. Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan .50
3. Kiến nghị với các cơ quan chính quyền địa phương nơi
có công trình thi công 50
Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây sẽ giúp ích cho bạn.