Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:Lý
CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 19
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 19
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 20
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 22
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 23
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú 24
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú 24
2.2. Hình thức ghi sổ kế toán 28
2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 31


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN VIỆT TÚ 33
2.1. Đặc điểm và tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú 33
2.2 Phân loại nguyên vật liệu 33
2.3. Đánh giá nguyên vật liệu 34
2.4. Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú 35
2.4.1. Thủ tục nhập kho vật liệu 46
2.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 41
2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú
2.5. Hạch toán tổng hợp nhập vật tư tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú
2.5.1. Hạch toán tổng hợp nhập vật tư 49
2.5.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 62


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN VIỆT TÚ 67
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú 67
3.1.1. Ưu điểm 67
3.1.2. Nhược điểm 68
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú. 69
3.2.1.Phân loại nguyên vật liệu và xây dựng sổ danh điểm nguyên vật liệu: 69
3.2.2.Lập ban kiểm nghiệm vật tư và sử dụng “biên bản kiểm nghiệm vật tư”. 73
3.2.3. Xây dựng hệ thống kho 74
3.2.4.Lập biên bản kiểm kê vật liệu tồn kho cuối tháng 75
3.2.5.Hạch toán phần nguyên vật liệu hao hụt và kém phẩm chất 75
3.2.6. Ứng dụng phần mềm kế toán Fast 2005 vào công tác kế toán nguyên vật liệu
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC BẢNG BIỂU


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Dịch vụ điện Việt Tú sẽ giúp ích cho bạn.