Tên đề tài
Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm điện thoại di động F-Mobile của công ty FMB
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 2
1.1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT 2
1.1.1. Giới thiệu chung 2
1.1.2. Triết lý quản lý tại công ty cổ phần FPT 4
1.1.2.1. Tầm nhìn và chiến lược tại công ty cổ phần FPT 4
1.1 2.2. Triết Lý cốt lõi tại công ty cổ phần FPT 4
1.2. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG FPT 5
1.2.1. Giới thiệu chung 5
1.2.2. Các mốc quan trọng 5


PHẦN 2: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM F-MOBILE CỦA CÔNG TY FMB 6
2.1. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 6
2.2. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM F-MOBILE CỦA CÔNG TY FMB 6
2.2.1. Tóm lược khái quát về kế hoạch 6
2.2.2. Phân tích bối cảnh marketing 7
2.2.2.1. Phân tích thị trường của doanh nghiệp 7
2.2.2.2. Phân tích các yếu tố thuộc môi trường ngành và cạnh tranh 8
2.2.2.3. Các yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô 12
2.2.3. Phân tích những cơ hội và thách thức 16
2.2.4.Mục tiêu phát triển của sản phẩm F-mobile: 21
2.2.5. Nội dung của marketing – mix và chương trình hành động 23
2.2.5.1. Sản phẩm 23
2.2.5.2. Price. 24
2.2.5.3. Place 32
2.2.5.4. Promotion 33
2.2.5.5.Quản trị khủng hoảng 38
2.2.6. Chi phí dự tính của hoạt động truyền thông 41


PHẦN 3: KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm điện thoại di động F-Mobile của công ty FMB
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm điện thoại di động F-Mobile của công ty FMB sẽ giúp ích cho bạn.