Tên đề tài
Tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 1
1.1. Công nghệ. 1
1.1.1. Khái niệm và nội dung công nghệ. 1
1.1.2. Phân loại công nghệ. 3
1.2. Chuyển giao công nghệ. 7
1.2.1.Khái niệm và đối tượng chuyển giao công nghệ. 7
1.2.2. Các hình thức chuyển giao công nghệ. 8
1.2.3. Cơ sở của hoạt động chuyển giao công nghệ. 10
1.2.4. Vai trò của chuyển giao công nghệ trong hoạt động đầu tư nước ngoài. 11
1.3. Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ ở một số nước. 13
1.3.1.Những thuận lợi và khó khăn trong CGCN ở các nước đang phát triển. 13
1.3.2. Kinh nghiệm CGCN của một số nước. 15


Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. 20
2.1. Tình hình tổng quát kinh tế- xã hội Việt Nam và trình độ công nghệ tại Việt Nam. 20
2.1.1.Tình hình kinh tế- xã hội tổng quát. 20
2.1.2. Trình độ khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp Việt Nam. 22
2.1.3. Quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ. 24
2.2. Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài tại VN thời gian qua. 26
2.2.1. Đặc điểm chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 26
2.2.2. Đánh giá chung. 27
2.3. Đánh giá hoạt động chuyển giao công nghệ thời gian vừa qua. 30
2.3.1. Những kết quả đạt được. 30
2.3.2.Những mặt còn tồn tại. 36


Chương 3: MỘT SỐ GIẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ CGCN QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VN 44
3.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả CGCN ở Việt Nam. 44
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả CGCN qua các dự án đầu tư nước ngoài. 45
3.3. Một số kiến nghị. 48
KẾT LUẬN
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.