Tên đề tài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3
I. Lịch sử hình thành đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1. Nguyên nhân hình thành và phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
2. Lịch sử hình thành và phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
II. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 7
1. Khái niệm 7
2. Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài 8
3. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
III. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
1. Vai trò của FDI đối với nước đi đầu tư 10
2. Vai trò của FDI đối với nước nhận đầu tư 10


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HÓA THỜI GIAN QUA 12
I. Khái quát về Thanh Hóa 12
1. Điều kiện tự nhiên 12
1.1. Vị trí địa lý 12
1.2. Đặc điểm địa hình 12
1.3. Khí hậu 13
2. Tài nguyên thiên nhiên 13
2.1. Tài nguyên đất: 13
2.2. Tài nguyên nước: 15
3. Kết cấu hạ tầng 15
3.1. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: 15
3.2. Hệ thống điện: 16
3.3. Hệ thống Bưu chính viễn thông: 16
3.4. Hệ thống cấp nước: 17
4. Nguồn nhân lực 17
5. Thực trạng phát triển kinh tế thời gian qua 17
5.1. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai thời kì 2001-2005 17
5.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế, các lĩnh vực 19
5.2.1. Nông lâm ngư nghiệp: 19
5.2.2. Công nghiệp: 20
5.2.3. Thương mại dịch vụ: 20
5.2.4. Văn hoá - xã hội: 21
II. Tổng quan thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước 21
III. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thanh Hoá 24
1. Tình hình thu hút vốn và số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thanh Hoá 24
2. Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức đầu tư 25
3. Tình hình thu hút vốn FDI phân theo đối tác đầu tư 28
4. Tình hình thu hút FDI phân theo ngành 30
IV. Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá 31
1. Những kết quả đạt được 31
1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 31
1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần giải quyết việc làm và lao động 32
1.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá 33
1.4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần vào quá rình mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập 34
2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 34
2.1. Hạn chế, tồn tại 34


CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THANH HOÁ THỜI GIAN TỚI 37
I. Nhu cầu vốn đầu tư và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá trong những năm tới. 37
1. Nhu cầu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2006-2010 37
2. Định hướng các lĩnh vực, vùng trọng điểm thu hút FDI tại Thanh Hoá 38
II. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá thời gian tới. 38
1. Nâng cao chất lượng quy hoạch 39
2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 39
3. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư 40
4. Đào tạo& bồi dưỡng nguồn nhân lực 40
5. Phát triển cơ sở hạ tầng 41
KẾT LUẬN 42


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43


Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá: Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hoá: Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.