Tên đề tài
Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lí và sử dụng oda ở việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA
1.1.Khái niệm 3
1.2. Phân loại ODA. 4
1.3. Các hình thức ODA 5
1.3.1. Xét theo mục đích ODA gồm các hình thức chủ yếu sau: 5
1.3.2. Xét theo hình thức tiếp nhận vốn, ODA được phân ra Viện trợ không hoàn lại và viện trợ cho vay ưu đãi: 5
1.4. Mục đích sử dụng ODA. 6
1.5 Vai trò của ODA với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 7


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ODA Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
2.1 Tình hình huy động ODA trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thu hút ODA 9
2.1.1 Tình hình huy động ODA trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế: 9
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thu hút ODA 11
2.2 Thực trạng sử dụng và quản lý ODA của Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 16
2.3 Đánh giá chung về huy động và sử dụng ODA trong thời gian qua 20


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG ODA Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
3.1 Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 26
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 28


KẾT LUẬN 34


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lí và sử dụng oda ở việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quố
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lí và sử dụng oda ở việt nam trong xu thế hội nhập kinh tế quố sẽ giúp ích cho bạn.