Tên đề tài
Tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư cho giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam giai đoạn 2005-2020LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÙNG BẮC TRUNG BỘ 2
I/ Giới thiệu chung về vùng Bắc Trung Bộ 2
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2
1.1 Vị trí địa lý và đơn vị hành chính 2
1.2 Các lợi thế của vùng: 2
2. Dân số và nguồn nhân lực: 4
3. Đánh giá chung về thực trạng kinh tế - xã hội của vùng 5
3.1 Lợi thế: 5
3.2 Hạn chế: 6
4. Thực trạng mạng lưới đường Giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ 7
4.1 Đặc điểm chung của hạ tầng giao thông nông thôn 7
4.2 Đặc điểm mạng lưới đường Giao thông nông thôn của vùng Bắc Trung Bộ: 12
4.3. Đánh giá về mạng lưới GTNT của vùng: 14
II/ Thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển GTNT Bắc Trung Bộ 17
1. Nguồn vốn đầu tư phát triển GTNT Bắc Trung Bộ 17
1.1 Nguồn vốn từ ngân sách trung ương 18
1.2 Nguồn từ ngân sách địa phương 19
1.3 Nguồn đóng góp của nhân dân 19
1.4 Các nguồn vốn khác 19
1.5 Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư cho GTNT vào vùng Bắc Trung Bộ 20
2. Tình hình thu hút vốn đầu tư 21
III/ Thực trạng quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển GTNT Bắc Trung Bộ 28
1. Quy định về phân cấp quản lý nguồn vốn 28
1.1 Vốn ngân sách Nhà nước: 28
1.2 Vốn ODA 29
2. Thực trạng tổ chức quản lý sử dụng vốn: 30
2.1 Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển GTNT 30
2.2 Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán. 31
2.3 Công tác cấp vốn và phân bổ vốn cho các địa phương 33
2.4 Công tác di dân, giải phóng mặt bằng và tái định cư: 34
3. Tình hình sử dụng vốn đầu tư theo hạng mục: 36
3.1. Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng mới 37
3.2. Nguồn vốn đầu tư cho công tác nâng cấp, cải tạo đường GTNT 38
3.3. Sử dụng vốn đầu tư phát triển GTNT theo từng tỉnh 41
3.3.1 Tỉnh Thanh Hoá: 41
3.3.2 Tỉnh Nghệ An: 42
3.3.3 Tỉnh Hà Tĩnh: 43
3.3.4 Tỉnh Quảng Bình: 44
3.3.5 Tỉnh Quảng Trị: 45
3.3.6 Tỉnh Thừa Thiên Huế: 46
IV/ Đánh giá chung tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư 48
1. Những kết quả đạt được 48
2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân 50


CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRONG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÙNG BẮC TRUNG BỘ 53
I/ Mục tiêu phát triển GTNT vùng Bắc Trung Bộ và nhu cầu Vốn đầu tư 53
1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế vùng Bắc trung bộ 53
2. Mục tiêu phát triển GTNT vùng Bắc Trung Bộ 54
3. Nhu cầu vốn đầu tư cho GTNT 56
II/ Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển GTNT vùng Bắc Trung Bộ 57
1. Các giải pháp về thu hút vốn đầu tư 57
1.1 Nguồn ngân sách Trung ương 57
1.2 Nguồn ngân sách Địa phương 59
1.3 Nguồn tài trợ từ nước ngoài 60
1.4 Nguồn đóng góp nhân dân 61
1.5 Các nguồn vốn khác 63
1.6. Các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển GTNT: 64
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 65
2.1. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và lập kế hoạch phát triển GTNT 65
2.2 Tăng cường chất lượng công tác lập và thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán. 67
2.3. Hoàn thiện chính sách cấp vốn và phân bổ vốn cho các địa phương 69
2.4 Cải tiến công tác di dân, giải phóng mặt bằng và tái định cư: 72
2.5. Giải pháp về kết cấu mặt đường giao thông nông thôn 73
2.6 Chính sách phát triển hài hoà giữa xây dựng và bảo trì: 75
3. Một số giải pháp khác 77
KẾT LUẬN 79


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư cho giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam giai đo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư cho giao thông nông thôn vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam giai đo sẽ giúp ích cho bạn.