Tên đề tài
Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2015

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
Chương 1 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4
1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4
1.1.1. Khái niệm 4
1.1.2. Đặc điểm của FDI 4
1.1.3. Các hình thức đầu tư FDI 5
1.1.4. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 6
1.2. HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 9
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hiệu quả FDI 9
1.2.2.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả FDI 10
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả FDI 17
1.3. SỰ CẦN THIẾT THU HÚT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ FDI VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 20
1.3.1. Vai trò của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển KT- XH 20
1.3.2. Vai trò của FDI đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp 24
1.4. KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC 26
1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 26
1.4.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 28
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 29


Chương 2 HIỆU QUẢ CỦA FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 30
2.1. CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN QUA 30
2.1.1. Mục tiêu tổng quát của các chính sách thu hút FDI trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 30
2.1.2. Nội dung cụ thể của các chính sách thu hút FDI trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 33
2.2. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 38
2.2.1. Về quy mô và nhịp độ 38
2.2.2. FDI theo ngành 41
2.2.3. FDI theo địa phương 47
2.2.4. FDI theo hình thức đầu tư 48
2.2.5. FDI theo đối tác đầu tư 48
2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 49
2.3.1. Đánh giá theo một số chỉ tiêu hiệu quả 49
2.3.2. Đánh giá những mặt được của FDI cho sự phát triển của ngành nông nghiệp 52
2.3.3. Những mặt yếu kém của việc thu hút và sử dụng FDI trong lĩnh vực NN & PTNT 55
2.3.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả FDI trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 57


Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 201565
3.1. NHỮNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2015 65
3.1.1. Cơ sở khoa học 65
3.1.2. Cơ sở pháp lý 66
3.1.3. Cơ sở thực tiễn 73
3.2. NỘNG DUNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TRONG LĨNH VỰC NN VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2015 76
3.2.1. Các giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 76
3.2.2. Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 79


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nôn sẽ giúp ích cho bạn.