Tên đề tài
Thực trạng đầu tư phát triển và một số giải pháp định hướng phát triển tại Tổng công ty chè Việt Nam
Mục Lục


Lời Mở Đầu 1


CHƯƠNG MỘT
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 2
1.1. Giới thiệu về tổng công ty chè Việt Nam 2
1.1.1 quá trình hình thành 2
1.1.1.1giai đoạn 1974 – 1978 . 2
1.1.1.2. Giai đoạn 1979 – 1986. 2
1.1.1.3.Giai đoạn 1987 – 1995. 3
1.1.1.4. Giai đoạn 1996 đến nay 4
1.1.2. chức năng, nhiệm vụ của công ty 5
1.1.3. cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty 6
1.2. Thực trạng đầu tư tại Tổng công ty chè Việt Nam 10
1.2.1. Tình hình đầu tư phát triển chè nguyên liệu 10
1.2.1.1. Đầu tư cho công tác trồng mới 13
1.2.1.2. Đầu tư cho chăm sóc - thu hái chè 19
1.2.1.3. Đầu tư thâm canh cải tạo chè xuống cấp 24
1.2.1.4. Đầu tư cho các dịch vụ nông nghiệp khác 28
1.2.2. Tình hình đầu tư cho công nghiệp chế biến chè 33
1.2.2.1. Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến công nghiệp. 33
1.2.2.2. Đầu tư cho công nghệ chế biến chè 39
1.2.2.3. Đầu tư cho hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm 43
1.2.3. Tình hình đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 46
1.2.3.1.Đầu tư cho thuỷ lợi 46
1.2.3.2. Đầu tư cho hệ thống giao thông vận tải 49
1.2.3.3. Đầu tư cho điện năng 50
1.2.3.4. Đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi 51
1.2.4. Tình hình đầu tư cho công tác marketing sản phẩm 52
1.2.4.1. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển thị trường.
1.2.4.2. Đầu tư cho công tác hoàn thiện sản phẩm. 57
1.2.4.3. Đầu tư cho các công cụ xúc tiếp hỗn hợp: 61
1.2.5. Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực 64
1.2.6. Nguồn vốn đầu tư phát triển chè 67
1.2.6.1. Nguồn vốn trong nước 67
1.2.6.2. Nguồn vốn nước ngoài 70
1.2.7. Kết quả và hiệu quả đầu tư ngành chè 71
1.2.7.1. Hiệu quả tài chính và kết quả đầu tư 71
1.2.7.2. Hiệu quả kinh tế xã hội 84
1.2.8. Những tồn tại trong hoạt động đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam 85
1.2.8.1. Về hoạt động đầu tư phát triển chè nguyên liệu 85
1.2.8.2. Về đầu tư công nghệ chế biến. 86
1.2.8.3. Về hoạt động đầu tư cho Marketing. 87
1.2.8.4. Về đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng. 87
1.2.8.5. Về đầu tư phát triền nguồn nhân lực. 87
1.2.8.6. Nguồn vốn đầu tư phát triển. 88
1.2.9. Kết luận chung 88


CHƯƠNG HAI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 91
2.1 giải pháp về vốn: 91
2.2. Giải pháp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 94
2.2.1.giải pháp về chọn và nhân giống chè. 94
2.2.2. giải pháp về thâm canh. 96
2.2.3. Giải pháp về quy hoạch vùng nguyên liệu. 97
2.3.Giải Pháp đầu tư cho công nghiệp chế biến. 98
2.3.1.Cải tạo và nâng cấp các nhà máy chế biến. 98
2.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 100
2.4. giải pháp đầu tư cho thị trường. 102
2.4.1.giải pháp cho khâu nghiên cứu thị trường. 102
2.4.2.Giải pháp Marketing. 104
2.5. Giải pháp về tổ chức quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. 106
2.5.1.về tổ chức quản lý. 106
2.5.2. Giải pháp đầu tư nguồn nhân lực. 107
Kết luận 109


Xem Thêm: Thực trạng đầu tư phát triển và một số giải pháp định hướng phát triển tại Tổng công ty chè Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư phát triển và một số giải pháp định hướng phát triển tại Tổng công ty chè Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.