Tên đề tài
Hoạt động đâu tư phát triển tại Công ty CP Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI. Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 3


MỤC LỤC 4


LỜI NÓI ĐẦU 7


Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI 9
1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI 9
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 9
1.1.1. Lịch sử hình thành 9
1.1.2. Quá trình phát triển của CIRI 10
1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 13
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 13
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ 14
1.3. Ngành nghề kinh doanh 17
1.3.1. Lĩnh vực đầu tư bất động sản: 18
1.3.2. Lĩnh vực đầu tư năng lượng 18
1.3.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính 18
2. Năng lực của công ty 18
2.1. Năng lực tài chính 19
2.2. Năng lực sản xuất 20
2.3. Năng lực về nhân sự 23
2.4. Năng lực máy móc thiết bị 25
2.5. Uy tín và kinh nghiệm của công ty 26


Chương 2. Thực trang hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2004 – 2008 28
1. Quy mô vốn đầu tư 28
2. Nguồn vốn đầu tư phát triển 29
2.1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước 30
2.2. Nguồn vốn vay tín dụng 31
2.3 Nguồn khách hàng trả trước 32
2.4. Nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung bằng lợi nhuận để lại 34
2.5. Nguồn vốn khác 36
3. Hoạt động đầu tư phát triển theo nội dung 36
3.1. Đầu tư vào tài sản cố định 38
3.2. Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 41
3.3. Đầu tư nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật. 42
3.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing, củng cố uy tín và thương hiệu 44
4. Hoạt động đầu tư phát triển theo lĩnh vực 46
4.1. Lĩnh vực đầu tư bất động sản 46
4.2. Lĩnh vực đầu tư năng lượng 52
4.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư khác 55
5. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty 59
5.1. kết quả đạt được 59
5.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực hiện 59
5.1.2. Tài sản cố định huy động tăng thêm 60
5.1.3. Hoạt động đầu tư góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận 61
5.1.4. Đầu tư phát triển góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62
5.1.5. Đầu tư phát triển giúp cải thiện đời sống của người lao động 63
5.2. Những tồn tại và nguyên nhân 64
5.2.1. Quy mô vốn đầu tư tăng nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu 64
5.2.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư chưa hợp lý 64
5.2.3. Hoạt động đầu tư cho máy móc thiết bị, khoa học công nghệ còn khiêm tốn 65
5.2.4. Đầu tư cho nguồn nhân lực còn ít 65
5.2.5. Hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiêm năng 66


Chương 3: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát trỉên của công ty trong thời gian tới 67
1. Định hướng và mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn tới 67
1.1. Định hướng 68
1.2. Mục tiêu 68
2. Phân tích mô hình SWOT tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất CIRI 69
2.1. Mô hình SWOT của công ty 69
2.2. Cơ hội của công ty trong giai đoạn hiện nay 69
2.3. Thách thức 70
3. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoat động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất – CIRI 70
3.1. Nâng cao khả năng huy động vốn 70
3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 71
3.3. Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao trình độ khoa học công nghệ 72
3.4. Đầu tư cho hoạt động marketing, nâng cao uy tín 73
3.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 73


Xem Thêm: Hoạt động đâu tư phát triển tại Công ty CP Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI. Thực trạng và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đâu tư phát triển tại Công ty CP Quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI. Thực trạng và sẽ giúp ích cho bạn.