Tên đề tài
Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CP thi công cơ giới xây lắp, thực trạng và giải pháp
Mục lục


Lời mở đầu
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP
1 Quá trình hình thành phát triển
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
3. Quản lý chất lượng
4. Năng lực chung
4.1 Xếp hạng doanh nghiệp
4.2 Kinh nghiệm hoạt động
5. Năng lực cán bộ công nhân viên
6. Văn phòng công ty
7. Cơ cấu tổ chức
7.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
7.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
8. Tình hình sản xuất kinh doanh
8.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
8.2 Năng lực tài chính
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI
1. Tình hình huy động vốn
1.1 Quy mô vốn đầu tư
1.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư
2. Đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị
3. Đầu tư tài sản cố định thuê tài chính
4. Đầu tư tài sản cố định vô hình
III. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI
1. Kết quả đầu tư
1.1 Kết quả đầu tư tài sản cố định
1.2 Kết quả đầu tư phát triển nguồn nhân lực
2. Hiệu quả đầu tư
2.1 Hiệu quả tài chính
2.2 Hiệu quả kinh tế xã hội
2.2.1 Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước
2.2.2 Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên
3. Đánh giá chung về hoạt động đầu tư tai công ty
3.1 Về quy mô vốn đầu tư
3.2 Về cơ cấu vốn đầu tư
3.3 Về quản lý hoạt động đầu tư
3.4 Về kết quả và hiệu quả đầu tư


CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP
I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015
1 Định hướng
2. Mục tiêu
II GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY
1. Giải pháp huy động vốn
2. Giải pháp đầu tư theo lĩnh vực
2.1 Giải pháp đầu tư và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị
2.2 Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực
2.3 Giải pháp đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản
2.4 Giải pháp đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
2.5 Giải pháp lựa chọn phương án thi công hợp lý
2.6 Giải pháp phát triển thương hiệu
3. Giải pháp cho các giai đoạn của quá trình đầu tư
3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
3.1.1 Công tác nghiên cứu , tìm kiếm cơ hội đầu tư
3.1.2 Lập dự án đầu tư
3.1.2.1 Ngiên cứu thị trường
3.1.2.2 Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án
3.1.2.2 Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án
3.1.2.3 Tổ chức quản trị dự án
3.1.2.4 Phân tích khía cạnh tài chính của dự án
3.1.2.5 Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội
3.1.3 Thẩm định dự án
3.3 Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư
3.3.1 Vận hành kết quả dự án đầu tư máy móc thiết bị
3.3.2 Vận hành kết quả dự án đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản
4. Một số giải pháp khác


Kết luận


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CP thi công cơ giới xây lắp, thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CP thi công cơ giới xây lắp, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.