Tên đề tài
Quản lí rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Ba Đình –Hà Nội
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐÂU TƯ TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG-CHI NHÁNH BA ĐÌNH2
1. Một số vấn đề cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro dự án đầu tư 2
1.1 Một số vấn đề cơ bản về rủi ro 2
1.1.1 Khái niệm rủi ro 2
1.1.2 Phân loại rủi ro 2
1.1.3. Rủi ro đối với các dự án đầu tư 2
1.1.3.1 Khái niệm dự án đầu tư 2
1.1.3.2 Các đặc trưng của dự án 3
1.1.3.3 Rủi ro đối với các dự án 3
1.1.3.4 Các nguyên nhân rủi ro đối với dự án đầu tư: 4
1.1.4. Rủi ro tín dụng: 7
1.2. Quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại ngân hàng. 8
1.2.1. Khái niệm 8
1.2.2. Nội dung quản lí rủi ro dự án đầu tư 9
1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro. 10
1.2.2.2 Phân tích các rủi ro đã nhận dạng và xử lý thô 10
1.2.2.3 Xử lý hành chính các rủi ro 11
1.2.2.4 Kiểm tra 11
1.2.3 Việc quản lý rủi ro nói chung gồm có 3 giai đoạn 11
2. Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại NH TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Ba Đình 15
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Ba Đình 15
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh. 15
2.1.2.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh: 16
2.1.3. Tình hình hoạt động của chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương trong giai đoạn 2002 – 2007: 17
2.1.3.1 Những hoạt động chính của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương : 17
2.1.3.2 Tình hình hoạt động huy động vốn 17
2.1.3.3 Tình hình hoạt động sử dụng vốn: 18
2.2. Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng các dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương– chi nhánh Ba Đình 19
2.2.1. Quản lý rủi ro trước khi cho các dự án vay vốn: 19
2.2.1.1 Đánh giá dự án 19
2.2.1.2 Thẩm định xét duyệt dự án vay vốn 20
2.2.2. Quản lý rủi ro các dự án đầu tư sau khi cho vay 30
2.2.2.1. Đánh giá rủi ro định kì 30
2.2.2.2 .Kiểm tra, giám sát dự án đầu tư vay vốn 31
2.2.2.3. Hỗ trợ khách hàng để thu hồi nợ 33
2.2.2.4. Quy trình quản lý rủi ro các dự án đầu tư: 34
2.2.3. Kiểm tra nội bộ: 41
2.3. Đánh giá thực trạng quản lí rủi ro tín dụng của chi nhánh SGB Hà Nội 43
2.3.1 Những kết quả đạt được 43
2.3.2 Các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lí rủi ro các dự án đầu tư 46
2.3.3 Nguyên nhân 47
2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía dự án 47
2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía nhà nước 48
2.3.3.3 Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 49


CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BA ĐÌNH 51
1.Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Ba Đình. 51
2. Một số giải pháp tăng cường khả năng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương– Chi nhánh Ba Đình 52
2.1. Nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng 52
2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng, thông tin khách hàng,thông tin về dự án 54
2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư cho vay vốn 55
2.4. Đổi mới cơ cấu tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý rủi ro 55
2.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 55
2.6. Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo. 57
2.7. Nâng cao vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ 57
2.8. Hoàn thiện, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ. 58
3. Kiến nghị 58
3.1. Kiến nghị với chính phủ 58
3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 59
3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương– Chi nhánh Ba Đình 59
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Quản lí rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương chi nhánh Ba Đì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lí rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương chi nhánh Ba Đì sẽ giúp ích cho bạn.