Tên đề tài
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung - dài hạn tại chi nhánh ngânhàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Bãi cháy
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNGI TÍN DỤNG DÀI HẠN VÀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2I.
Sự cần thiết của tín dụng trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường, khái niệm và đặc trưng tín dụng trung dài hạn 2
1. Khái niệm 2
2. Đặc trưng 2
3. Các hình thức tín dụng trung dài hạn 2
3.1 Tín dụng theo dự án 2
3.2 Tín dụng tuần hoàn 3
3.3 Tín dụng thuê mua 3
4.Vai trò của tín dụng trung dài hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 4
II Thẩm định dự án đầu tư trung dài hạn tại Ngân hàng thương mại 5
1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng. 5
2 Sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư 6
2.1Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư: 7
2.2 Phương pháp thẩm định: 8
2.3 Phương pháp so sánh các chỉ tiêu: 8
3. Nội dung của thẩm định dự án đầu tư: 8
3.1 Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu của dự án. 8
3.2 Thẩm định chủ đầu tư 9
3.3 Thẩm định dự án đầu tư 15


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BÃI CHÁY. 31
I.vài nét về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bãi Cháy 31
1. Sự ra đời, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng Công thương Bãi cháy. 31
2. Tình hình huy động vốn. 34
3. Tình hình sử dụng vốn tại Ngân hàng công thương Bãi cháy. 36
4. Tình hình cho vay 36
5. Kết quả sản xuất kinh doanh . 40
6.Thực trạng tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng công thương Bãi cháy. 40
6.1 Tình hình chung 40
6.2 Kết quả thẩm định dự án Ngân hàng Công thương Bãi cháy “ Đầu tư xây dựng nhà máy gạch ốp lát cao cấp từ đất sét nung ” 43
6.3 Đánh giá chất lượng của dự án. 56
6.4. Những mặt còn tồn tại trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng công thương Bãi cháy. 58


CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BÃI CHÁY. 72
I. Định hướng công tác thẩm định trung và dài hạn trong năm 2002. 72
II. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại chi nhánh Ngân hàng công thương Quảng Ninh. 73
1.Giải pháp lâu dài: 73
III. Kiến nghị 80
1 Đối với Ngân hàng Công thương Quảng Ninh. 81
2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 81
3 Kiến nghị với Nhà nước. 82
KẾT LUẬN 84


TÀI LIỆU THAM KHẢO 85


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung - dài hạn tại chi nhánh ngânhàng ngân hàng thương mại cổ p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng thẩm định dự án trung - dài hạn tại chi nhánh ngânhàng ngân hàng thương mại cổ p sẽ giúp ích cho bạn.