Tên đề tài
Đầu tư nước ngoài vào Tìm kiếm - thăm dò - khai thác Dầu khí tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TÌM KIẾM – THĂM DÒ – KHAI THÁC DẦU KHÍ TẠI TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM. 3
1.1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VÀ CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VIỆT NAM. 3
1.1.1. Ngành Công nghiệp Dầu khí. 3
1.1.1.1. Đặc thù. 3
a) Công nghệ cao. 3
b) Vốn lớn. 3
c) Nhiều rủi ro nhưng lợi nhuận cao. 4
d) Hợp tác quốc tế. 6
1.1.1.2. Các công đoạn chính của hoạt động Dầu khí. 7
1.1.2. Ngành Công nghiệp Dầu khí Việt Nam. 8
1.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 8
1.1.2.2. Vai trò vị trí của ngành Dầu khí trong tiến trình phát triển và đổi mới nền kinh tế đất nước. 12
1.1.3. Giới thiệu về Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 13
1.1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 13
1.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ. 15
1.1.3.3. Lĩnh vực hoạt động. 15
1.1.3.4. Cơ cấu tổ chức. 15
1.1.3.5. Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm gần đây. 17
1.1.3.6. Mối quan hệ giữa hoạt động của TCT và vấn đề Đầu tư nước ngoài. 19
1.2 CÔNG TÁC TÌM KIẾM – THĂM DÒ – KHAI THÁC VÀ VẤN ĐỀ ĐTNN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG NÀY. 19
1.2.1. Công tác Tìm kiếm – thăm dò – khai thác DK. 19
1.2.1.1. Mô tả. 19
a) Giai đoạn Tìm kiếm – Thăm dò. 20
a.1. Giai đoạn Thăm dò. 20
a.2. Giai đoạn thẩm lượng. 21
b) Giai đoạn phát triển. 22
c) Giai đoạn Khai thác. 22
1.2.1.2. Đặc thù của một Dự án Tìm kiếm - thăm dò - khai thác Dầu khí. 23
1.2.1.3. Kết quả TK – TD – KT đạt được. 23
1.2.2. ĐTNN vào TK – TD – KT Dầu khí Việt Nam. 33
1.2.2.1. Vai trò. 33
1.2.2.2. Chủ trương chính sách Đầu tư. 34
1.2.2.3. Các hình thức huy động ĐTNN. 38
1.2.2.4. Kết quả ĐTNN vào TK – TD – KT Dầu khí. 39
a. Vốn đầu tư: 40
b. Chủng loại và số lượng hợp đồng. 44
c) Thành phần các nhà đầu tư. 63
d). Khối lượng và kết quả công tác khảo sát Địa vật lý: 67
đ). Kết quả thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng của các Nhà đầu tư: 68
e). Vấn đề lao động. 72
f). Tuân thủ các quy định khác của Luật pháp Việt Nam. 74
1.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐTNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TK – TD – KT DẦU KHÍ. 75
1.3.1. Thành tựu, hạn chế. 75
1.3.1.1. Đầu tư nước ngoài giữ vị trí có thể nói là chủ lực trong sự phát triển của Ngành Dầu khí. 75
1.3.1.2. Đã đạt được những kết quả to lớn nhưng vẫn chưa hoàn toàn như mong muốn. 75
1.3.1.3. Ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. 76
a) Chuyển giao công nghệ. 76
b) Kinh nghiệm quản lí điều hành dự án. 76
1.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế. 77


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TK - TD - KT DẦU KHÍ. 81
2.1. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG CHO CÔNG TÁC TK - TD - KT TIẾP THEO. 81
2.1.1. Mục tiêu TKTD chung: 81
2.1.2. Mục tiêu giai đoạn 2005-2010: 82
2.1.3. Mục tiêu giai đoạn 2010 đến 2015: 82
2.1.4. Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2005 – 2010: 83
2.2. CƠ HỘI, THUẬN LỢI 84
2.3. KHÓ KHĂN THÁCH THỨC. 85
2.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 87
2.4.1. Tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát đảm bảo cung cấp những tài liệu tham khảo đầy đủ, đáng tin cậy về các lô cho các nhà đầu tư nước ngoài. 87
2.4.2. Đưa ra các điều kiện kinh tế mềm dẻo, thích hợp và hấp dẫn cạnh tranh trong khu vực đối với các mỏ nhỏ, nước sâu, xa bờ, điều kiện địa chất khó khăn. 88
2.4.3. Đào tạo và tái đào tạo nhằm củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong Ngành theo kịp với nhịp độ quốc tế. 88
2.4.4. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác. 89
2.4.5. Phát triển cơ sở hạ tầng cho ngành Dầu khí, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài. 90
2.4.6. Hoàn thiện hơn nữa các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian xét duyệt dự án đầu tư. 91
2.4.7. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khai thác mỏ khí. 92
2.4.8. Sớm xem xét và phê duyệt các qui chế, qui định đầu tư TDKT dầu khí ở nước ngoài. 93
2.5. KIẾN NGHỊ. 93
2.5.1. Đối với Nhà nước: 93
2.5.2. Đối với PetroVietnam: 94
KẾT LUẬN 96


TÀI LIỆU THAM KHẢO 98


Xem Thêm: Đầu tư nước ngoài vào Tìm kiếm - thăm dò - khai thác Dầu khí tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư nước ngoài vào Tìm kiếm - thăm dò - khai thác Dầu khí tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.