Tên đề tài
Góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng

MỤC LỤC


LỜI CAM KẾT
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1


Chương I: Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài và môi trường đầu tư. 3
1.1. Những lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm 3
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của đầu tư 3
1.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.1.2. Các hình thức FDI cơ bản 7
1.1.2.1. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) 8
1.1.2.2. Hình thức doanh nghiệp liên doanh 8
1.1.2.3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 9
1.1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
1.1.3.1. Vai trò của FDI đối với nước đi đầu tư 10
1.1.3.2. Vai trò của FDI đối với nước nhận đầu tư 11
1.2. Những lý luận cơ bản về môi trường đầu tư 15
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của môi trường đầu tư 15
1.2.2. Nội dung của môi trường đầu tư 17
1.2.2.1. Môi trường chính trị - xã hội 17
1.2.2.2. Môi trường cơ sở hạ tầng 18
1.2.2.3. Môi trường kinh tế 19
1.2.2.4. Môi trường luật pháp, chính sách 19
1.2.2.5. Môi trường lao động, tài nguyên 20
1.2.3. Sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư 21
1.3. Kinh nghiệm thu hút FDI ở một số tỉnh, thành phố 22


Chương II: Thực trạng thu hút vốn FDI và môi trường đầu tư ở thành phố Hải Phòng. 29
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên thành phố Hải Phòng 29
2.2. Tình hình thu hút vốn FDI vào Hải Phòng từ 2005 đến 2009 31
2.2.1. Quy mô và tốc độ thu hút FDI tại Hải Phòng 31
2.2.2. Tình hình thu hút FDI theo đối tác 33
2.2.3. Tình hình thu hút vốn FDI theo hình thức đầu tư 34
2.2.4. Tình hình thu hút vốn FDI theo ngành, lĩnh vực đầu tư 35
2.2.5. Đánh giá kết quả hoạt động thu hút FDI 36
2.3. Thực trạng môi trường đầu tư ở Hải Phòng 41
2.3.1. Môi trường chính trị - xã hội 41
2.3.2. Môi trường cơ sở hạ tầng 42
2.3.3. Môi trường kinh tế 45
2.3.4. Môi trường luật pháp, chính sách 47
2.3.5. Môi trường lao động, tài nguyên 48
2.4. Đánh giá thực trạng môi trường đầu tư trong việc thu hút FDI ở Hải Phòng 50
2.4.1. Một số kết quả nổi bật 50
2.4.2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 51


Chương III: Giải pháp góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút FDI ở Hải Phòng 55
3.1. Cơ hội thách thức đối với Hải Phòng trong việc thu hút FDI 55
3.2. Mục tiêu thu hút FDI của Hải Phòng trong thời gian tới. 58
3.3. Giải pháp chung của nhà nước nhằm tăng cường thu hút FDI 58
3.2.1 Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp. 59
3.2.2 Cải cách thủ tục hành chính 59
3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực 60
3.2.4. Cải thiện cơ sở hạ tầng 60
2.3.5. Một số giải pháp khác 60
3.4. Giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút FDI ở Hải Phòng 61
3.4.1. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 61
3.4.2. Tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý. 62
3.4.3. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, vận động, thu hút vốn FDI 63
3.5. Một số kiến nghị 64
KẾT LUẬN 67


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoà sẽ giúp ích cho bạn.