Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU
Bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đứng trước xu hướng toàn cầu hoá về kinh tế. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam không phải là lựa chọn giữa nên hay không nên hội nhập mà là chủ động hội nhập ra sao vào xu hướng này. Như vậy việc tạo ra những tiền đề để đưa nền kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế là rất cần thiết. Đây là cơ hội phát triển rút ngắn, thực hiện thành công công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đẩy mạnh tiến trình gia nhập tổ chức thương Mại thế giới (WTO).
Trong cơ chế thị trường hiện nay, các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả, năng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục đích của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp gồm có: Vốn cố định và vốn lưu động.
Việc khai thác, sử dụng vốn cố định một cách hợp lý, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và cũng tác động đến toàn bộ việc sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp .
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng vốn cố định đối với doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội, trên cơ sở những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các chú phòng tài chính - kế toán, em đã mạnh dạn chọn đề tài: " Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội " làm luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về vốn cố định trong các doanh nghiệp
Chương 2: Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng số 1 Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn cố định tại công ty xây dựng số 1.

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
I.Khái niệm TSCĐ và vốn cố định của doanh nghiệp 2
1.Khái niệm 2
2.Phân loại TSCĐ 4
3.Khấu hao TSC
4.Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định và sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp 11
II.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 13
1.Những nhân tố khách quan 13
2.Nhân tố chủ quan 14
III.Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả vốn cố định. 16
1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 16
2.Các biện pháp chủ yếu để bảo toàn và nâng cao hiệu quả
vốn cố định 17
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 19
I.Đặc điểm tình hình chung của công ty xây dựng số 1 Hà Nội 19
1.Lịch sử hình thành và phát triển 19
2.Sản phẩm ngành nghề kinh doanh của công ty 19
3.Đặc điểm tổ chức và quy trình sản xuất 20
4.Cơ cấu bộ máy quản lý tại đơn vị 20
5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 21
II.Tình hình quản lý, sử dụng vốn cố định và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty xây dựng số 1 Hà Nội 21
1.Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng số 1 Hà Nội 21
2.Khái quát tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty 23
3.Tình hình tài sản cố định của công ty 24
4.Tình hình trích khấu hao tài sản cố định đang dùng trong
sản xuất kinh doanh 25
5.Tình hình quản lý và sử dụng quỹ khấu hao cơ bản của công ty 26
6.Tình hình quản lý và bảo toàn vốn cố định của công ty 27
7.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 27
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 30
I.Một số ưu và nhược điểm 30
1.Ưu điểm 30
2.Nhược điểm 30
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
ở Công ty. 31
Kết luận 34
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.