Tên đề tài
Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Thực trạng và giải phápMục lục


Lời nói đầu.
Chương I: Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN)
I. Tổng quan về Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
1. Quá trình hình thành và phát triển của VINASHIN
1.1. Giới thiệu về VINASHIN
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của VINASHIN.
2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của VINASHIN
2.1. Chức năng nhiệm vụ
2.2. Sơ đồ tổ chức
3. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của VINASHIN
II. Tình hình đầu tư phát triển tại VINASHIN giai đoạn 2007 – 2009
1. Vai trò của ngành công nghiệp tàu thủy và sự cần thiết của hoạt động đầu tư phát triển tại VINASHIN.
2. Vốn và nguồn huy động vốn đầu tư phát triển tại VINASHIN giai đoạn 2007-2009
2.1. Tổng mức vốn đầu tư huy động
2.2. Cơ cấu vốn đầu tư của Vinashin theo nguồn hình thành vốn
2.3. Vốn cho đầu tư phát triển tại VINASHIN giai đoạn 2007-2009
3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển xét theo nội dung đầu tư
3.1. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất
3.1.1. Khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh
3.1.2. Khu vực miền Trung
3.1.3. Khu vực Miền Nam
3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực
3.2.1. Tình hình đầu tư cho các loại hình đào tạo.
3.2.2. Hoạt động đầu tư phát triển cho các trường nghề của Tập đoàn
a. Sự cần thiết phải thành lập các Trường Cao Đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu của
Tập đoàn Vinashin (gọi tắt là các trường nghề)
b. Hoạt động đầu tư phát triển các trường nghề của Tập đoàn giai đoạn 2007-2009
3.3. Đầu tư phát triển vào khoa học kĩ thuật
III. Đánh giá tình hình đầu tư phát triển của VINASHIN37
1. Kết quả và hiệu quả đạt được
1.1. Kết quả và hiệu quả tài chính của quá trình ĐTPT tại VINASHIN
1.2. Kết quả và hiệu quả xã hội của quá trình ĐTPT tại VINASHIN
2. Những tồn tại và hạn chế
3. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
4. Những thách thức của ngành CNTT Việt Nam trong tiến trình hội nhập


Chương II: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
I. Mục tiêu và định hướng phát triển ngành CNTT Việt Nam
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tập
đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
1. Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý
2. Nhóm giải pháp về con người.
3. Nhóm giải pháp về công nghệ.
4. Nhóm giải pháp về thông tin5
III. Kiến nghị.
1. Về phía Tập đoàn
2. Về phía nhà nước.
2.1. Nhóm các kiến nghị mang tính vi mô.
a. Các kiến nghị về chính sách thuế.
b. Các kiến nghị về chính sách phi thuế.
2.2. Nhóm các kiến nghị mang tính vĩ mô.
Kết luận.


Danh mục tài liệu tham khảo.


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.