Tên đề tài
FDI vào Việt Nam - 20 năm đổi mới
LờI NóI ĐầU 1


PHầN I: Lý LUậN CHUNG 2
1. Khái niệm về đầu tư 2
2. Đầu tư nước ngoài 2
3. Vai trò của nguồn vốn FDI 3
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn FDI 5


PHầN ii: tình hình fdi từ 1988 đến nay 8
I. Tình hình thu hút và sử dụng vốn ĐTNN ở Việt Nam qua 20 năm 8
1. Tình hình thu hút vốn ĐTNN đăng ký từ 1988-2007: 8
1.2. Tình hình tăng vốn đầu tư (1988-2007): 9
1.3. Quy mô dự án: 10
1.4. Cơ cấu vốn ĐTNN từ 1988 đến 2007: 11
2. Tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án ĐTNN. 17
2.1. Vốn giải ngân ĐTNN từ 1988 đến 2007: 17
2.2. Triển khai hoạt động sản xuất-kinh doanh của dự án ĐTNN: 17


PHầN III:Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 19
I. Tác động của FDI vào Việt Nam trong thời gian qua 19
1. Mặt tích cực: 19
1.1. Về mặt kinh tế: 19
1.2.Về mặt xã hội: 22
1.3.Về mặt môi trường: 23
2. Mặt hạn chế: 23
II. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu 25
1. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế. 25
1.1. Nguyên nhân của những thành tựu: 25
1.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 25
2. Bài học kinh nghiệm: 27
3. Các giải pháp: 28


Phần IV: Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và nhiệm vụ đặt ra 34
1. mục tiêu chương trình thu hút đtnn 2006-2010: 34
2. Định hướng thu hút vốn đầu tư trong một số ngành: 34
3. Định hướng thu hút vốn đầu tư theo vùng: 36
Kết luận 38


Danh mục tài liệu tham khảo 39


Xem Thêm: FDI vào Việt Nam - 20 năm đổi mới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu FDI vào Việt Nam - 20 năm đổi mới sẽ giúp ích cho bạn.