Tên đề tài
Tình hình thu hút FDI giai đoạn 1988 - 2008 và giải pháp thu hút FDI
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
Nội dung 2
I. Khái quát cơ bản 2
1. Khái niệm 2
1.1. Khái niệm vốn đầu tư: 2
1.2. Khái niệm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp: 2
1.4. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp (FDI). 3
2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư của Việt Nam. 3
3. Mục đích của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay 5


II. Vai trò của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay. 5


III.Tình hình FDI từ 1988 đến nay 6
1. Tình hình cấp giấy phép đầu tư nước ngoài từ 1988 đến nay. 6
2. Tình hình thức hiện 7
2.1. Về quy mô và nhịp độ đầu tư. 7
2.2. Cơ cấu đầu tư 8
2.3. Về đối tác đầu tư nước ngoài: 8
2.4. Các hình thức đầu tư thực hiện. 9
2.4.1. Hình thức xí nghiệp liên doanh: 11
2.4.2. Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. 12
2.4.3. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. 12


IV. Nhận xét đánh giá: 13
1.Kết quả đạt được: 13
2. Hạn chế 19
3. Những vấn đề đang đặt ra: 20
4.Các giải pháp: 22


KẾT LUẬN 24


Các tài liệu tham khảo 25


Xem Thêm: Tình hình thu hút FDI giai đoạn 1988 - 2008 và giải pháp thu hút FDI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thu hút FDI giai đoạn 1988 - 2008 và giải pháp thu hút FDI sẽ giúp ích cho bạn.