Một số nội dung mới và những thay đổi cơ bản trong hình thức và thủ tục đầu tư
1. Những điểm hấp dẫn và những điểm kém hấp dẫn của Luật đầu tư nước ngoài hiện hành
1.1. Luật đầu tư nước ngoài thể chế hóa chính sách mở cửa của Việt Nam
1.2.Những điểm hấp dẫn của Luật ĐTNN
1.3. Những điểm kém hấp dẫn của Luật ĐTNN
2. Những điểm hấp dẫn và những điểm kém hấp dẫn của Luật khuyến khích đầu tư trong nước
2.1. Những điểm hấp dẫn của Luật KKĐTTN
2.2. Những điểm kém hấp dẫn của Luật KKĐTTN
3. Về các hình thức đầu tư trong hai luật đầu tư hiện hành
3.1. Các hình thức đầu tư trong Luật ĐTNN
3.2. Các hình thức đầu tư trong Luật KKĐTTN
4. Hệ thống cấp phép đầu tư hiện hành đối với các nhà đầu tư nước ngoài
4.1. Loại dự án và phân cấp thẩm định cấp phép
4.2. Phân cấp thẩm định- cấp phép đầu tư

4.3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư
4.4. Quy trình cấp Giấy phép đầu tư

4.5. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy trình thẩm định - cấp phép hiện hành
5. Những nội dung mới cơ bản của Luật đầu tư (2005)
5.1. Sứ mệnh của Luật đầu tư (2005)
5.2. Những nội dung mới của Luật
5.3. Về các hình thức đầu tư của Luật đầu tư (2005)
6. Các quy định về thủ tục đầu tư tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư (2005)
6.1. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
6.2. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện
6.3. Điều kiện và việc thẩm tra đối với dự án đầu tư có điều kiện
6.4. Thủ tục đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế


Xem Thêm: Một số nội dung mới và những thay đổi cơ bản trong hình thức và thủ tục đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số nội dung mới và những thay đổi cơ bản trong hình thức và thủ tục đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.