Một số giải pháp phát triển vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trong nền kinh tế thi trường

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3
PHẦN MỞ ĐẦU 4
1. Lý do nghiên cứu đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Dự kiến về những đóng góp của đề tài 6
CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA VỐN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CẢU DOANH NGHIỆP 7
1.1. Vốn nhân lực của doanh nghiệp 7
1.1.1. Khái niệm vốn nhân lực của doanh nghiệp 7
1.1.2. Đặc điểm vốn nhân lực 9
1.1.3. Vai trò vốn nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 10
1.2. Phát triển vốn nhân lực và các nhân tố ảnh hưởng 13
1.2.1. Phát triển vốn nhân lực của doanh nghiệp 13
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển vốn nhân lực của doanh nghiệp 14
1.2.2.1. Các yếu tố xã hội 15
1.2.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 16
1.2.2.3. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 21
1.2.2.4. Nhu cầu vốn nhân lực trong doanh nghiệp 22
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN (2004 – 2008) 28
2.1. Khái quát về trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc 28
2.2. Thực trạng phát triển vốn nhân lực tạo trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc giai đoạn (2004 – 2008) 31
2.2.1. Quy mô và cơ cấu vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc giai đoạn (2004 – 2008) 32
2.2.1.1. Quy mô vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc giai đoạn (2004 – 2008) 32
2.2.1.2. Cơ cấu vốn nhân lực tại trung tâm giai đoạn (2004 – 2008) 33
a. Cơ cấu vốn nhân lực theo giới tính 33
b. Cơ cấu vốn nhân lực theo độ tuổi 36
c. Cơ cấu vốn nhân lực theo vị trí công tác 41
2.2.2. Thực trạng phát triển chất lượng vốn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc giai đoạn (2004 – 2008) 44
2.2.2.1. Trình độ đào tạo của vốn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc 44
2.2.2.2. Cơ cấu đội ngũ kỹ sư vận hành tại trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc giai đoạn (2004 – 2008) 48
2.3. Đánh giá chung về vốn nhân lực tại trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc 51
2.3.1. Ưu điểm 51
2.3.2. Hạn chế 53
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 55
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC 57
3.1. Đổi mới chính sách đào tạo, đào tạo lại, hỗ trợ đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư quản lý vận hành 57
3.1.1. Về đào tạo mới 58
3.1.2. Về đào tạo trình độ ngoại ngữ 60
3.1.3. Về đào tạo nâng cao khả năng phản xạ nhanh trong công việc của cán bộ 61
3.1.4. Về đào tạo lại 61
3.2. Đổi mới chính sách trả lương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư quản lý vận hành 62
3.2.1. Chính sách trả lương, khen thưởng đối với người có thành tích cao trong công việc và trong các đợt huấn luyện 62
3.2.2. Tính toán tiền lương, tiền thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất của trung tâm và hiệu quả công việc của từng cá nhân 64
3.3. Một số giải pháp khác 64
3.3.1. Tăng cường công tác y tế, phúc lợi 64
3.3.2. Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ chỗ làm việc tốt, an toàn 65
3.3.3. Thực hiện tốt công tác thi tuyển vào trung tâm 66
3.3.4. Nâng cao trình độ giữa các thành viên trong trung tâm 69
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong nền kinh tế thị trường để đạt được hiệu quả hoạt động, để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, để có được các ưu thế cạnh tranh của sản phẩm đầu ra so với các đối thủ cạnh tranh kho đất nước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, chúng ta phải thay đổi nhận thức, cách tiếp cận, thay đổi các căn cứ của các quyết định, phải năng động, sáng tạo, linh hoạt Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung, hoạt động kinh doanh nói riêng, có sự tham gia của nhiều người trong khung giới hạn về các điều kiện nhân – tài - vật lực, thời gian, không gian và cạnh tranh nhau ngày càng mạnh mẽ. Các nhà quản trị không còn cách nào khác là phải đích thực hoá mọi vấn đề, thiết thực hoá, hiện đại hoá các yếu tố đầu vào, trật tự hoá, hợp lý hoá, đồng bộ hoá các hoạt động bộ phận, tức là phải đặc biệt coi trọng việc học tập nâng cao trình độ quản lý hoạt động nói chung, trình độ hoạt động kinh doanh nói riêng.
Bất kỳ một tổ chức nào, dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật lực phong phú, hệ thống máy móc công nghệ hiện đại, những công thức khoa học thần kỳ cũng trở nên vô ích nếu không biết quản lý nguồn tài nguyên quý giá của mình là nguồn nhân lực. Bởi vì nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá và quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, yếu tố con người luôn giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh là vô cùng quan trọng trong việc cạnh tranh với các đối thủ hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Phát triển nguồn nhân lực là nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc là một đơn vị hạch toán phụ thuộc vào trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, trung tâm cần đến nguồn tài nguyên quý giá nhất để phát triển hơn trong nền kinh tế thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nhu cầu cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực như thế nào đang là vấn đề đáng quan tâm của trung tâm. Chính vì lý do đó em chọn đề tài “Một số giải pháp phát triển vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trong nền kinh tế thi trường’’ để làm đề tài thực tập tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu phân tích và đánh giá thực trạng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và tìm ra các nguyên nhân tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực của trung tâm.
Đề tài tập trung vài việc xác định những tồn tại, vướng mắc, cản trở và bất hợp lý từ đó tính toán nhu cầu nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng từ đó đưa ra phương hướng phát triển nguồn nhân lực.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ nguồn nhân lực của trung tâm, phạm vi nghiên cứu là nội bộ trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp duy vật biện chứng.
- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, điều tra nghiên cứu trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu và các tài liệu nghiên cứu khoa học, sách báo về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
5. Dự kiến về những đóng góp của đề tài
- Hệ thống hoá lý luận tổng quan về việc phát triển nguồn nhân lực.
- Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, có luận sứ khoa học về phát triển nguồn nhân lực. Từ đó hoạch định những vấn đề cần giải quyết vấn đề phát triển nguồn vốn nhân lực nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trong nền kinh tế thị trường.


Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trong nền kinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển vốn nhân lực của trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trong nền kinh sẽ giúp ích cho bạn.