Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội


  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

  Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước,theo định hướng XHCN.Sự chuyển đổi đó ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội.Cũng là lúc có sự ra đời hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới.

  Nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt hơn do cung lớn hơn cầu.Do vậy để thích ứng với điều kiện mới mỗi doanh nghiệp phải tìm một con đường đúng đắn nhất.Muốn thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tăng đến mức tối đa lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.Vì lợi nhuận được coi là mục tiêu hàng đầu của bất cứ một doanh nghiệp nào.Lợi nhuận là biểu hiện của hiệu quả sản xuất kinh doanh,là việc hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở,với xu thế quốc tế hóa càng cao,sự kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ.Do vậy nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cho đầu tư phát triển ngày càng lớn.Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài,đồng thời phải đảm bảo sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhằm đáp ứng với nhu cầu đầu tư và phát triển,trên cơ sở tôn trong các nguyên tắc tài chính tín dụng.

  Do vậy quản lý và sử dụng vốn sao cho hợp lý,có hiệu quả nhất và việc tạo lập vốn kinh doanh là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nó góp phần tạo nên lợi nhuận để thực hiện quá trình tái sản xuất,mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh,đồng thời nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp.Và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp có vai trò rất lớn đối với sự tăng trưởng,phát triển của nền kinh tế đất nước.Là doanh nghiệp nhà nước nên có sự thuận lợi về vốn ban đầu do ngân sách nhà nước cấp và nhà nước có quyền sử dụng vốn vào mục đích sản xuất kinh doanh theo định hướng của nhà nước.Quá trình sản xuất kinh doanh cũng là quá trình hình thành phân phối và sử dụng vốn kinh doanh.

  Là công ty sản xuất nước Công ty nước sạch Hà Nội chuyên sản xuất nước dến các hộ tiêu dùng.Tình hình vốn cố định và vốn lưu động nói riêng của công ty cũng hạn hẹp.Vì vậy sử dụng vốn có hiệu quả như thế nào cho có hiệu quả luôn là điều cần giải quyết đối với các nhà lãnh đạo,các nhà quản lý của công ty.Điều đó luôn đòi hỏi công ty luôn phấn đấu không ngừng về đầu tư vốn để phát triển sản xuất.

  Qua thời gian thực tập tại “công ty nước sạch Hà Nội” được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty cùng với những kiến thức lý luận đã được trang bị trong nhà trường em đã từng bước vận dụng vào tìm hiều tình hình thực tế của công ty Nước Sạch Hà Nội.Và càng thấy rõ được tầm quan trong bức thiết của vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nước sach Hà Nội nói riêng.

  Em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu vấn đề: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội”

  Chuyên đề gồm 3 chương:

  Chương I:Lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

  Chương II: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội

  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội

  Do thời gian thực tập có hạn,mặc dù đã có sự hướng dẫn giúp đỡ song với kiễn thức còn nhiều hạn chế của mình,nên đề tài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót.

  Vì vậy em mong nhận được sự chỉ bảo,góp ý phê bình từ phía các thầy cô,các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán của công ty nước sạch Hà Nội. Để em hoàn thiện hơn về chuyên đề thực tập của mình.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC

  A.LỜI MỞ ĐẦU 1

  B.NỘI DUNG 3

  CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 3

  1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3

  1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp 3

  1.1.2 Vai trò và chức năng của doanh nghiệp 3

  1.1.3 Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 9

  1.1.4 Vốn và phân loại vốn . 11

  1.1.4.1 Khái niệm về vốn . 11

  1.1.4.2 Phân loại vốn: 12

  1.1.5 Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp 15

  1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 17

  1.2.1.Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn . 17

  1.2.1.1 Khái niệm 17

  1.2.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 18

  1.2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 19

  1.2.2.1 Khái niệm 19

  1.2.2.2 Nội dung của nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 19

  1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . 22

  1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 22

  1.2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 23

  1.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung 25

  1.3 CÁC NHÂN TỐT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 27

  1.3.1 Nhân tố chủ quan . 27

  1.3.2 Nhân tố khách quan . 28

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 31

  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI. 31

  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 31

  2.1.2 Các ngành nghề kinh doanh . 32

  2.1.3 Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 33

  2.1.4 Một số đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn 38

  2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua 39

  2.2THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY 45

  2.2.1 Tình hình nguồn vốn của công ty . 45

  2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 49

  2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 49

  2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 52

  2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 54

  2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI . 56

  2.3.1 Những thành tựu đạt đươc . 56

  2.3.2 Một số hạn chế . 57

  2.3.2.1 Về quản lý Vồn cố định . 57

  2.3.2.2 Về quản lý vốn lưu động 58

  2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 59

  2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 59

  2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 60

  CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 62

  3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 62

  3.1.1 Đánh giá về tình hình,năng lực và triển vọng của ngành cung cấp nước. 62

  3.1.2 Định hướng hoạt động của công ty nước sạch Hà Nội . 64

  3.1.2.1Dự báo các yếu tố lớn tác động đến việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009: . 64

  3.1.2.2Nhiệm vụ trọng tâm: . 66

  3.1.2.3Các giải pháp thực hiện 66

  3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI 68

  3.2.1 Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Nước Sạch Hà Nội 68

  3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 69

  3.2.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ 69

  3.2.2.2 Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất . 70

  3.2.2.3 Quản lý các khoản phải thu . 70

  3.2.2.4 Tổ chức tốt công tác thu hồi công nợ 71

  3.2.2.5 Thực hiện tốt công tác dự toán ngân quỹ 71

  3.2.2.6 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động định kỳ 72

  3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 72

  3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 74

  C.KẾT LUẬN 76
  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty nước sạch Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status