Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Lời mở đầu​​​Thực tế đã chứng tỏ đối với mỗi quốc gia, sự phát triển kinh tế- xã hội gắn liền với đầu tư. Tuy nhiên, đối với một nước chậm phát triển như Lào là rất cần thiết lượng vốn để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Lào.
Bắt đầu từ năm 1994, Luật về khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài được ban hành, Lào đã thu hút được lượng vốn FDI ngày một tăng lên, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội của Lào, góp phần tăng thu nhập của nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước đi theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm thất nghiệp
Công nghiệp là một ngành sản xuất kinh doanh trong quá trình kinh doanh lớn và quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vậy, thu hút vốn FDI vào phát triển ngành Công nghiệp là một vấn đề cấp bách. Trong thời gian qua việc thu hút vốn FDI vào phát triển công nghiệp Lào vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đạt yêu cầu. Số lượng dự án, lượng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp còn hạn chế. Để nghiên cứu và khắc phục những hạn chế trong việc thu hút vốn FDI vào phát triển ngành công nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài: “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.

MỤC LỤCLời mở đầu. 1
Chương I: Những vấn đề chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sự cần thiết phải thu hút FDI vào ngành công nghiệp nước CHDCND Lào.2
1.1. Khái quát vấn đề chung về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài2
1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài2
1.1.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài.4
1.2. Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài.4
1.2.1. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh:5
1.2.2. Doanh nghiệp có vốn hỗn hợp (công ty cổ phần, công ty liên doanh):6
1.2.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:7
1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài8
1.3.1. Đối với nước đi đầu tư. 8
1.3.2. Đối với nước nhận đầu tư. 9
1.4 Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài12
1.4.1. Sự ổn định về chính trị12
1.4.2. Chính sách – pháp luật12
1.4.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng. 13
1.4.4. Trình độ phát trển kinh tế. 13
1.4.5 Đặc điểm văn hoá – xã hội14
1.5. Vai trò của vốn FDI trong ngành công nghiệp Lào. 14
1.6. Những bài học kinh nghiệm thu hút FDI của Việt Nam và bài học đối với Lào.17
1.6.1. Kinh Nghiệm thu hút FDI của Việt Nam:17
1.6.1.1 Thực trạng thu hút FDI của Việt Nam17
1.6.1.2. Những thành tựu và tác động của FDI tới tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam:23
1.6.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của việc thu hút FDI của Việt Nam:28
1.6.2. Bài học kinh nghiệm thu hút FDI của Việt Nam29
1.6.2.1. Bài học thành công của Việt Nam trong thu hút và sử dụng FDI29
1.6.2.2. Những bài học không thành công của Việt Nam trong việc thu hút và sử dụng FDI31
Chương II: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp nước CHCDND Lào.34
2.1. Tổng quan về hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở CHDCND Lào34
2.1.1 Giới thiệu khái quát các lợi thế và bất lợi trong thu hút FDI vào Lào.34
2.1.2 Thực trạng thu hút vốn FDI vào Lào thời gian qua. 36
2.1.2.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo cấp phép đầu tư. 39
2.1.2.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành kinh tế Lào. 40
2.1.2.3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đối tác nước ngoài46
2.2. Thực trạng thái hút FDI vào ngành công nghiệp nước CHDCND Lào.47
2.2.1 G iới thiệu chung về ngành công nghiệp nước CHDCND Lào.47
2.2.2 Thực trạng thu hút FDI vào ngành công nghiệp nước CHDCND Lào.48
2.2.2.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Công nghiệp phân theo đối tác đầu tư48
2.2.2.2. Vốn FDI vào Công nghiệp theo hình thức đầu tư. 49
2.3. Đánh giá thực trạng thu hút FDI vào ngành công nghiệp tại nước CHDCND Lào.52
2.3.1. Kết quả đạt được.52
2.3.1.1 Đóng góp vào xuất khẩu. 53
2.3.1.2 Đóng góp vào ngân sách. 55
2.3.1.3 Tạo thêm việc làm cho người lao động.56
2.3.2 Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân của thực trạng thu hút FDI vào công nghiệp thanh hóa. 57
2.3.2.1. Một số hạn chế. 57
2.3.2.2. Nguyên nhân các yếu tố kém trong thu hút FDI vào ngành công nghiệp Lào.59
Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp nước CHDCND Lào trong thời gian tới.60
3.1 Định hướng phát triển công nghiệp nước CHDCND Lào trong những năm tới60
3.1.1 Mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020. 60
3.1.2. Định hướng thu hút FDI vào ngành công nghiệp.62
3.1.2.1 Định hướng phát triển ngành công nghiệp. 62
3.1.2.2 Định hướng thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp. 64
3.2. Quan điểm và giải pháp thu hút vốn FDI vào phát triển ngành công nghiệp Lào.65
3.2.1. Quan điểm thu hút vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài65
3.2.1.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Lào luôn là một nguồn lực không thể thiếu được trong quá trình phát triển. 65
3.2.1.2 Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài66
3.2.1.3 Đa phương hóa đối tác đa dạng hóa đầu tư. 67
3.2.1.4 Chủ động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài68
3.2.1.5 Tận dụng tối đa những tiềm năng thế mạnh của Lào, nâng cao nội lực để có sự phát triển bền vững. 69
3.2.1.6 Coi trọng công việc quản lý điều hành đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động cạnh tranh thu hút FDI là tiêu chuẩn cao nhất trong quá trình hợp tác đầu tư71
3.2.2 Một số giải pháp thu hút FDI vào ngành công nghiệp nước CHDCND Lào72
3.2.2.1 Nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. 72
3.2.2.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ. 77
3.2.2.3 Phát triển hết cấu hạ tầng cơ sở. 79
3.2.2.4 Phát triển nguồn nhân lực. 80
3.2.2.4 Đẩy mạnh tiếp thị hoạt động đàu tư vào Lào đối với các nhà đầu tư nước ngoài81
3.2.2.5 Đẩy mạnh xây dựng một số quy hoạch ngành, vùng và khu công nghiệp làm cơ sở cho việc xét duyệt và thẩm định các dự án. 83
3.3 Một số kiến nghị83
Kết luận. 86
Danh mục tài liệu tham khảo. 88
Tài liệu bằng tiếng Lào90Xem Thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.