Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội
Mục lục​​​Lời mở đầu. 1
Chương I: Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp (KCN)2
I. Lý luận chung về đầu tư. 2
1. Khái niệm về đầu tư. 2
2. Khái niệm về vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư. 2
2.1 Vốn đầu tư. 2
2.2 Nguồn vốn đầu tư. 3
II. Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư vào các KCN 4
1. Khái niệm KCN 4
2. Đặc điểm của KCN 5
3. Chính sách, phương pháp, công cụ thu hút vốn đầu tư vào KCN 6
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào KCN 8
4.1. Các yếu tố về khung pháp lý. 9
4.2. Các yếu tố liên quan đến đất đai và cơ sở hạ tầng. 9
4.3. Vấn đề liên quan đến dịch vụ:10
4.4. Các chính sách hỗ trợ:11
Chương II: Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các KCN tập trung ở Hà Nội giai đoạn 2002- 2007. 12
I. Các KCN tập trung ở Hà Nội12
1. Những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các KCN tập trung Hà Nội12
2. Các chính sách đã thực thi để thu hút vốn đầu tư vào KCN tập trung ở Hà Nội16
2.1. Ưu đãi về thuế. 16
2.2. Ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất17
2.3. Các hỗ trợ khác từ phía Thành phố Hà Nội:17
II. Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN tập trung ở Hà nội giai đoạn 2002 – 200719
1. Thực trạng thu hút vốn đầu vào KCN tập trung ở Hà nội giai đoạn 2002 – 200719
2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN phân theo đối tác. 23
III. Những mặt còn tồn tại và hạn chế khi đầu tư vào các KCN tập trung ở Hà Nội24
1. Nhóm các vấn đề liên quan đến đất đai và cơ sở hạ tầng. 24
1.1. Về giá đất.24
1.2. Về vấn đề quyền sử dụng đất:26
1.3. Vấn đề giải phóng mặt bằng(GPMB)và giá đền bù. 26
1.4. Về vấn đề quy hoạch:27
1.5. Về cơ sở hạ tầng:27
1.6. Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính:28
1.7. Nhóm các vấn đề liên quan đến dịch vụ:29
1.8. Về hoạt động xúc tiến đầu tư. 30
2. Nhóm các vấn đề liên quan đến pháp lý.30
Chương III: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN tập trung ở Hà Nội32
I. Định hướng thu hút vốn đầu tư vào các KCN tập trung ở Hà Nội32
II. Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN tập trung ở Hà Nội33
1. Giải pháp từ phía các KCN và thành phố Hà Nội33
1.1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và điều hành thực hiện quy hoạch33
1.2. Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN:33
1.3. Các giải pháp hỗ trợ các KCN về đất34
1.4. Giải pháp về cung ứng lao động. 35
1.5. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn để xây dựng và hoạt động KCN37
1.6. Tăng cường sự phân cấp, quản lý Nhà nước cho Ban quản lý các KCN38
1.7. Đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước khu đầu tư vào KCN38
1.8. Các biện pháp hỗ trợ khác. 38
2. Giải pháp từ phía nhà nước. 39
2.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các KCN trên cả nước. 39
2.2. Hoàn thiện môi trường đầu tư trong các KCN 40
2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 42
2.4. Phát triển đồng bộ các thể loại tập trung công nghiệp. 43
2.5. Nâng cao tính chất bền vững trong phát triển KCN 43
2.6. Phát triển KCN gắn với bảo vệ môi trường. 43
Kết luận. 44
Tài liệu tham khảo45Xem Thêm: Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.