Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam
MỤC LỤC​​​LỜI MỞ ĐẦU . 1
Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài3
I. Một số vấn đề lý luận chung về Đầu tư và đầu tư phát triển. 3
1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển. 3
1.1. Khái niệm về đầu tư. 3
1.2. Khái niệm về đầu tư phát triển. 3
2. Đặc điểm của đầu tư phát triển. 4
2.1. Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn4
2.2. Thời kỳ đầu tư kéo dài4
2.3. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài5
2.4. Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển thường phát huy tác dụng ngày tại nơi nó được tạo dựng nên. 5
2.5 Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao. 5
3. Phân loại đầu tư phát triển theo quan hệ quản lý của chủ đầu tư 6
3.1. Đầu tư gián tiếp.6
3.2. Đầu tư trực tiếp. 6
II. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài6
1. Khái niệm . 6
1.1. Đầu tư nước ngoài . 6
1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 6
2. Các hình thức FDI. 7
2.1. Phân theo bản chất đầu tư. 7
2.2. Phân theo tỷ lệ sở hữu vốn. 7
2.3. Phân theo tính chất dòng vốn. 8
2.4. Phân theo động cơ của nhà đầu tư. 9
3. Vai trò của FDI đối với nước đi đầu tư 10
4. Nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài13
4.1. Chênh lệch về năng suất cận biên của vốn giữa các nước. 13
4.2. Chu kỳ sản phẩm 14
4.3. Lợi thế đặc biệt của các công ty đa quốc gia. 14
4.4. Tiếp cận thị trường và giảm xung đột thương mại14
4.5. Khai thác chuyên gia và công nghệ. 15
4.6. Tiếp cận nguồn tài nguyên. 15
Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam . 16
I. Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam . 16
1. Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của VN giai đoạn 1989-2007. 16
2. Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của VN phân theo ngành. 18
3. Tình hình đầu tư ra nước ngoài của VN phân theo đối tác. 19
4. Tình hình thực hiện dự án. 22
III. Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam . 24
1. Thuận lợi và những kết quả đạt được. 24
1.1.Thuận lợi24
1.2. Những kết quả đạt được. 25
2. Những hạn chế, nguyên nhân cơ bản. 30
2.1. Những hạn chế trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.30
2.2. Nguyên nhân. 33
Chương 3:Giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam . 36
I. Cơ hội và thách thức đối với VN trong hoạt động ĐT ra nước ngoài36
1. Cơ hội36
1.1.Lựa chọn địa điểm đầu tư thích hợp. 36
1.2. Cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.36
1.3. Điều kiện khai thác thị trường tiêu thụ ở nước ngoài, từ đó phát huy lợi thế so sánh của mình.36
1.4. Điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các thị trường quốc tế về vốn, máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ, từ đó có điều kiện tiếp thu công nghệ mới hiện đại hơn. 37
1.5. Điều kiện tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao trình độ tổ chức, quản lý sản xuất, nâng cao hiểu biết về luật pháp và ý thực chấp hành luật pháp, nâng cao khả năng cạnh tranh công bằng trên trường quốc tế và cả ở trong nước.37
2. Thách thức. 37
2.1. Tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu.37
2.2. Các doanh nghiệp Việt Nam thiếu kinh nghiệm đầu tư ra nước ngoài37
2.3. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung còn thấp, khiến khả năng đầu tư ra nước ngoài chưa cao.38
II. Triển vọng tư ra nước ngoài38
1. Bối cảnh. 38
2. Triển vọng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp 3. Việt Nam trong thời gian tới39
III. Giải pháp thúc đầy đầu tư ra nước ngoài39
1. Về công tác quản lý. 40
2. Về cung cấp thông tin. 41
3. Chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước. 41
3.1. Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư:. 41
3.2. Chính sách ưu đãi về thuế:. 42
3.3. Về thực hiện các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương:.42
3.4. Về đào tạo lao động:. 42
4. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 43
Kết luận. 45
Tài liệu tham khảo:. 47Xem Thêm: Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.