Tình hình thu hút vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008
MỤC LỤC​​​
LỜI MỞ ĐẦU.1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ODA VÀO TỈNH QUẢNG NINH .2
I.TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ODA.2
1.Một số khái niệm liên quan ODA.2
2. Đặc điểm của vốn ODA 3
2.1.Vốn ODA có tính chất ưu đãi.3
2.2.Vốn ODA thường gắn với các điều kiện ràng buộc.4
3.Phân loại ODA.6
3.1. Phân loại theo tính chất nguồn vốn .6
3.2. Phân loại theo nước tiếp nhận.7
3.3. Phân loại theo nguồn cung cấp.7
3.4. Phân loại theo mục đích.7
3.5. Phân loại theo tính rằng buộc.7
3.6. Phân loại theo cách thức thực hiện.8
4. Các phương thức cung cấp vốn ODA .8
4.1. Hỗ trợ cán cân thanh toán.8
4.2. Hỗ trợ chương trình.8
4.3. Hỗ trợ dự án.8
5. Tác dụng của vốn ODA.9
5.1. Với các nước tài trợ .9
5.2. Đối với các nước tiếp nhận vốn ODA.9
II.XU HƯỚNG MỚI CỦA ODA TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY.11
III.NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ODA VÀO TỈNH QUẢNG NINH.12
CHƯƠNG II.13
THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2001-2008.13
I.KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ODA Ở VIỆT NAM THỜI GIAN VỪA QUA.13
II.TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ODA Ở TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2001-2008.18
1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Quảng.19
2.Khái quát chung tình hình thu hút vốn ODA vào tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008.21
2.1.Tình hình thu hút vốn ODA chung .21
2.1.1.Tình hính cam kết và ký kết ODA.21
2.1.2.Về quy mô và cơ cấu vốn ODA.21
2.1.3.Tình hình thu hút ODA vào Quảng Ninh theo đối tác viện trợ.22
2.1.5.Cơ cấu sử dụng vốn ODA theo huyện , thị xã :23
2.1.6.Tình hình thu hút ODA vào Quảng Ninh theo ngành , lĩnh vực.24
3.2.Những hạn chế còn tồn tại .32
3.3.Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên.34
3.3.1.Do nhà nước và các bộ , ngành ở trung ương:34
3.3.2. Do địa phương:34
3.3.3.Do phía nhà tài trợ.35
CHƯƠNG III.36
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH.36
I.ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VỐN ODA VÀO TỈNH QUẢNG NINH.36
1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến 2010.36
Các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang xây dựng. 39
2.Quan điểm cơ bản về thu hút vốn ODA vào tỉnh Quảng Ninh.39
3.Định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA vào tỉnh Quảng Ninh.41
3.1.Thu hút vốn ODA theo ngành , lĩnh vực .41
3.2.Thu hút vốn ODA theo địa bàn trong tỉnh .42
4.Triển vọng thu hút vốn ODA giai đoạn 2008-2010 vào tỉnh Quảng Ninh.43
4.1.Khả năng vận động ODA của tỉnh Quảng Ninh.43
II.NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ THU HÚT ODA CÓ HIỆU QỦA VÀO TỈNH QUẢNG NINH.46
1.1.Hoàn thiện môi trường pháp lý.46
1.2.Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với việc sử dụng ODA.46
1.3.Có cơ chế cụ thể và bố trí vốn đối ứng cho các dự án.46
1.4.Thống nhất chính sách thuế đối với các dự án ODA.47
1.5. Hài hoà các thủ tục theo hướng đồng bộ quy trình giữa Chính phủ và nhà tài trợ.48
2 Nhóm các giải pháp đối với tỉnh Quảng Ninh.48
2.1.Tăng cường hiệu lực quản lý và điều hành các dự án ODA.48
3. Bố trí vốn đối ứng.49
4.Hoàn thiện hệ thống thông tin hữu hiệu vốn ODA.49
5.Ban hành quy chế quản lý thu hút và sử dụng vốn ODA.49
6. Quy hoạch sử dụng vốn ODA cần được sớm hoàn chỉnh .50
7.Nâng cao năng lực và trách nhiệm , trình độ của cán bộ quản lý.50
8.Nâng cao nhận thức và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác tài trợ .51
9. Một số giải pháp bổ trợ khác.51
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.56Xem Thêm: Tình hình thu hút vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thu hút vốn ODA cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001-2008 sẽ giúp ích cho bạn.