Đầu tư xây dựng CSHTKT để phỏt triển kinh tế xó hội tỉnh Vĩnh Phỳc

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC 3
1.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế xó hội tỉnh Vĩnh Phỳc 3
1.1.1. Đặc điểm tự nhiờn của Vĩnh Phỳc 3
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xó hội 5
1.1.3. Ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế xó hội đến đầu tư phát triển tại tỉnh Vĩnh Phỳc 7
1.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phỳc 8
1.2.1. Hệ thống giao thụng vận tải 8
1.2.2. Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải 11
1.2.3. Hệ thống điện 13
1.2.4. Hệ thống bưu chính - viễn thụng 16
1.2.5. Hệ thống thuỷ lợi 18
1.3. Thực trạng vốn đầu tư phát triển CSHTKT tỉnh Vĩnh Phỳc 19
1.3.1. Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2001-2006 19
1.3.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo cỏc lĩnh vực 21
1.3.2.1. Vốn đầu tư phát triển Giao thụng vận tải 24
1.3.2.2. Vốn đầu tư phát triển hệ thống điện 28
1.3.2.3. Vốn đầu tư phát triển hệ thống cấp thoát nước,xử lý nước thải 30
1.3.2.4. Vốn đầu tư phát triển hệ thống Bưu chính viễn thụng. 31
1.3.2.5. Vốn đầu tư phát triển hệ thống Thuỷ lợi 32
1.4. Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001 – 2006 34
1.5. Đánh giá tỡnh hỡnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phỳc 37
1.5.1. Thành tựu về phỏt triển kinh tế xó hội tỉnh Vĩnh phỳc 37
1.5.2. Xõy dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yờu cầu phỏt triển kinh tế và xó hội 42
1.5.3. Hạn chế trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phỳc và nguyờn nhõn 46
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHTKT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 50
2.1. Những thuận lợi và hạn chế đối với quỏ trỡnh phỏt triển KT- XH tỉnh Vĩnh Phỳc 50
2.1.1. Thuận lợi 50
2.1.2. Hạn chế và thỏch thức 51
2.2. Phương hướng phỏt triển kinh tế - xó hội Vĩnh Phúc đến năm 2010 52
2.2.1. Mục tiờu chung về phỏt triển kinh tế xó hội 52
2.2.2. Một số mục tiờu cụ thể 53
2.3. Phương hướng đầu tư phát triển CSHTKT tỉnh Vĩnh Phỳc 54
2.3.1. Quan điểm đầu tư phát triển CSHTKT tỉnh Vĩnh Phỳc 54
2.3.2. Mục tiờu phỏt triển CSHTKT tỉnh Vĩnh Phỳc 55
2.3.2.1. Giao thụng vận tải 55
2.3.2.2. Bưu chính - viễn thụng 59
2.3.2.3. Hệ thống điện 61
2.3.2.4. Cấp thoát nước 62
2.3.2.5. Phỏt triển hạ tầng thuỷ lợi 63
2.4. Kế hoạch vốn đầu tư huy động phỏt triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2010 63
2.5. Một số giải phỏp nhằm đầy mạnh đầu tư xây dựng CSHTKT tỉnh Vĩnh Phỳc 66
2.5.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản phỏp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trong đó có hoạt động đầu tư xây dựng CSHTKT 66
2.5.2. Xõy dựng, hoàn thiện và đổi mới cơ chế chớnh sỏch cho phự hợp với điều kiện của tỉnh 67
2.5.3. Nõng cao chất lượng cụng tỏc xõy dựng quy hoạch, lập kế hoạch 68
2.5.4. Huy động và sử dụng cỏc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cú hiệu quả 69
2.5.5. Thực hiện xó hội hoá đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 70
2.5.6. Nõng cao chất lượng cụng tỏc quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và năng lực cỏn bộ quản lý 71
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem Thêm: Đầu tư xây dựng CSHTKế toán để phỏt triển kinh tế xó hội tỉnh Vĩnh Phỳc…
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư xây dựng CSHTKế toán để phỏt triển kinh tế xó hội tỉnh Vĩnh Phỳc… sẽ giúp ích cho bạn.