Tổ chức kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
PHẦN I - Thực trạng về Chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 3
I. Tổng quan về xớ nghiệp in Việt lập Cao Bằng 3
1. Lịch Sử và sự hỡnh thành của xớ nghiệp 3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh 5
3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 7
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10
5. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán 12
II. Kế toỏn chi phớ sản xuất tại Xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 15
1. Đối tượng kế toán và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 15
2. Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất 16
III. Tớnh giỏ thành sản phẩm tại xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 40
1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 40
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 42

PHẦN II - Hoàn thiện chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại xớ nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45
I. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45
II. Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 49
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62


Xem Thêm: Tổ chức kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.