Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11
MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Chương 1:
Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

1.1: Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.1: Khái niệm 5
1.1.2.: Phân loại vốn 6
1.1.2.1: Phân loại vốn theo nguồn hình thành 6
1.1.2.1.1: Vốn chủ sở hữu 6
1.1.2.1.2: Vốn huy động của doanh nghiệp 7
1.1.2.2: Phân loại vốn heo hình thức chu chuyển 10
1.1.2.2.1: Vốn cố định 10
1.1.2.2.2: Vốn lưu động 13
1.2: Hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.1: Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2.1.1: Chỉ tiêu đánh giá về sử dụng hiệu quả vốn cố định 20
1.2.1.2: Chỉ tiêu đánh giá về sử dụng hiệu quả vốn lưu động 21
1.3: Nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa của việc nâng cao hiêụ quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24
1.3.1: Nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn của doanh nghiệp 24
1.3.1.1: Chu kỳ sản xuất kinh doanh 24
1.3.1.2: Kỹ thuật sản xuất 25
1.3.1.3: Đặc điểm của sản phẩm 25
1.3.1.4: Tác động của thị trường 26
1.3.1.5: Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 26
1.3.1.6: Hoạt động tổ chức 27
1.3.1.7: Các nhân tố tác động vào sản xuất kinh doanh 27
1.3.2: ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 28
Chương 2:
Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 11
2.1: Tổng quan về công ty Sông Đà 11 30
2.1.1: Sự hình thành và phát tiển của Công Ty 30
2.1.2: Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 32
2.1.3: Nguồn nhân lực của công ty 38
2.1.4: Thị trường và lĩnh vực kinh doanh của Công ty 38
2.2: Thực trạng huy động và sử dụng vốn của công ty 39
2.2.1: Tình hình hoạt động SXKD của CTy trong vài năm gần đây 39
2.2.2: Tình hình huy động vốn 43
2.2.3: Hiệu quả sử dụng vốn cố định 45
2.2.3.1: Cơ cấu tài sản cố định của Công ty 45
2.2.3.2: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 48
2.2.4: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 50
2.2.3.2.1: Cơ cấu tài sản lưu động của doanh nghiệp 50
2.2.3.2.2: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 52
2.3: Những hạn chế và vấn đề đặt ra 55
Chương 3: Những định hướng của công ty trong thời gian tới
3.1: Hoàn cảnh lịch sử 58
3.2: Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 59
3.2.1: Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới 59
3.2.2: Kế hoạch sản xuất KD của công ty trong thời gian tới 61
3.3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử vốn của Công ty 64
Kết luận 71
Xem Thêm: Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11 sẽ giúp ích cho bạn.