Tên đề tài
Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly. 3
1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty 3
1.1.1 Lịch sử hình thành công ty 3
1.1.1.1 Thông tin chung về công ty 3
1.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 5
1.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, chức năng trog công ty 7
1.1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty 8
1.1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty. 8
1.1.3.2 Đặc điểm hoạt động của công ty. 9
1.1.4 Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua. 10
1.2 Khái quát về khả năng cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật trong thời gian qua. 12
1.2.1 Đặc điểm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật 12
1.2.2 Các đối thủ cạnh tranh của công ty trên thị trường. 14
1.2.3 Tính tất yếu phải đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty 16
1.2.3.1 Sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh 16
1.2.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 16
1.2.3.3 Đầu tư nhằm mở rộng thị trường 17
1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty 18
1.2.4.1 Nhóm các nhân tố chủ quan 18
1.2.4.2 Nhóm các nhân tố khách quan 26
1.3 Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 26
1.3.1 Vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty 26
1.3.2 Nội dung đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 29
1.3.2.1 Đầu tư tài sản cố định 32
1.3.2.2 Đầu tư bổ sung hàng tồn trữ 34
1.3.2.3 Đầu tư nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ 36
1.3.2.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 37
1.3.2.5 Đầu tư cho hoạt động maketing 41
1.4 Đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian qua 44
1.4.1 Các kết quả đã đạt được 44
1.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 56

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY 61
2.1 Phương hướng hoạt dộng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 61
2.1.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 61
2.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới. 63
2.2. Phân tích mô hình SWOT 65
2.2.1 Điểm mạnh của công ty 65
2.2.2 Điểm yếu 66
2.2.3 Cơ hội 67
2.2.4 Thách thức 68
2.3 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty 69
2.3.1 Giải pháp huy động và sử dụng vốn 69
2.3.1.1 Tăng cường khả năng huy động vốn 69
2.3.1.2 Nâng cao hiệu quả huy động vốn 71
2.3.2 Giải pháp nghiên cứu và phát triển thị trường 72
2.3.2.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường 72
2.3.2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu 73
2.3.3 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 77
2.3.4 Giải pháp về quản lí 78
2.4 Một số kiến nghị 79
2.4.1 Kiến nghị với nhà nước 79
2.4.2 Kiến nghị với công ty 79

KẾT LUẬN 81
Tài liệu tham khảo 82Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH thiết bị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH thiết bị sẽ giúp ích cho bạn.